English Deutsch Français Español
Geografické údaje

Mesto Vrbové sa nachádza na západnom Slovensku. Leží severozápadne od kúpeľného mesta Piešťany. Je situované na rozhraní Trnavskej roviny a Malých Karpát. Mesto spadá pod okres Piešťany a Trnavský kraj.

Počet obyvateľov 6190
Rozloha 1396,66 ha
Nadmorská výška 186 m.n.m
Poloha 48°37´ severnej šírky
17°44´ východnej dĺžky
Mapy
Register ulíc

Beňovského M. R. Štefánika Slovanská
Bernolákova Mikulášska Strážovská
Bočná Námestie sv. Cyrila a Metoda Sukennícka
Cintorínska Nám. Jozefa Emanuela Školská
Družstevná Námestie slobody Športová
Fraňa Kráľa Novoutvorená Šteruská
Hollého Piešťanská cesta Ulica mieru
Hoštáky Poľná Ulica oslobodenia
Hrabinská Priehradná Ulica 1. mája
Hviezdoslavova Rekreačná Ulica 6. apríla
Jantauschova Sadová Ulica 8. marca
Komenského Sasinkova Ulica SNP
Kopaničky Semenárska Vinohradnícka
Krátka Sietna Zigmundíkova
Krížna Sídlisko 9. mája  
Demografia

Počet obyvateľov s trvalým pobytom vo Vrbovom je 6249, z toho 2955 mužov a 3294 žien (ku dňu 26.mája 2001).

Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti
Národnosť Počet obyvateľov Podiel na trvalo bývajúcom obyvateľstve v %
Slovenská 6171 98,8
Maďarská 7 0,1
Rómska 5 0,1
Česká 37 0,6
Moravská 4 0,1
Ukrajinská 1 0,0
Poľská 1 0,0
Iná 5 0,1
Nezistená 18 0,3
Spolu 6249 100

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania / cirkvi
Náboženské vyznanie / cirkev Počet obyvateľov Podiel na trvalo bývajúcom obyvateľstve v %
Rímskokatolícka 4717 75,5
Evanjelická aug.vyznania 660 10,6
Gréckokatolícka 11 0,2
Reformovaná kresťanská cirkev 3 0,1
Právoslávna cirkev 3 0,1
Svedkovia Jehovovi 22 0,4
Evanjelická cirkev metodistická 7 0,1
Židovské náboženské obce 4 0,1
Nezistené 138 2,2
Bez vyznania 675 10,8
Spolu 6249 100