English Deutsch Français Español
Rozpočet mesta Vrbové

Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2016 - 2018 - Úvod (.doc)
Uznesenie MsZ č. 162/XII/2015
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
– schvaľuje –
návrh Programového rozpočtu mesta Vrbové na rok 2016
a – berie na vedomie –
návrh Programového rozpočtu na roky 2017 – 2018.

celkový počet všetkých poslancov MsZ: 11, prítomní: 9
za: 9 (Dr. I. Borovský, Bc. D. Drobná, Ing. J. Duračka, Ing. N. Horská, Mgr. R. Just, Dr. J. Miklášová, D. Sabo, Ing. Ľ. Šteruský, F. Tahotný, MBA)
proti: 0, zdržal sa: 0
Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2016 - 2018 - schválený (.xls) - zverejnené dňa 28. 12. 2015

Konsolidovaná výročná správa spojená dodatok správy audítora IÚZ a KÚZ 2014,
zverejnené dňa 22.12.2015

Návrh: Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2016 - 2018 - Úvod (.doc)
Návrh rozpočtu - (.xls) - zverejnené dňa 25. 11. 2015

Záverečný účet mesta Vrbové za rok 2014, zverejnené dňa 7.7.2015
Príloha č. 1 k Záverečnému účtu mesta Vrbové za rok 2014: Hodnotenie plnenia programov mesta, zverejnené dňa 7.7.2015
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2014 Mestskému zastupiteľstvu MESTA VRBOVÉ zverejnené dňa 12. 6. 2015

Konsolidovaná výročná správa spojená dodatok správy audítora IÚZ a KÚZ k 31. 12. 2013,
zverejnené dňa 11.12.2014
Konsolidovaná výročná správa spojená dodatok správy audítora k 31. 12. 2013,
zverejnené dňa 11.12.2014
Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2013,
zverejnené dňa 11.12.2014
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31. 12. 2013, zverejnené dňa 11.12.2014
Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2015 – 2017, zverejnené dňa 7.11.2014
Záverečný účet mesta Vrbové za rok 2013, zverejnené dňa 11.6.2014
Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2014 – 2016, zverejnené dňa 17.12.2013
Záverečný účet Mesta Vrbové za rok 2012, zverejnené dňa 11.6.2013
Správa nezávislého auditora časť I., zverejnené dňa 11.6.2013
Správa nezávislého auditora časť II., zverejnené dňa 11.6.2013
Štvrťročná súhrnná správa k 11.2.2013 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 € bez DPH za IV.Q 2012
Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2013-2015
Štvrťročná súhrnná správa k 14.12.2012 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 € bez DPH za III.Q 2012
Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2013 - 2015 zverejnený dňa 30.11.2012
Štvrťročná súhrnná správa k 28.8.2012 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 € bez DPH za II.Q 2012
Záverečný účet mesta Vrbové za rok 2011 zverejnený dňa 12.6.2012
Súhrnná správa k 9.5.2012 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 € bez DPH za I.Q 2012
Súhrnná správa k 31.12.2011 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 € bez DPH
Programový rozpočet mesta na roky 2012 - 2014
Programový rozpočet mesta na roky 2012 - 2014
Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2012 - 2014
Zmena rozpočtu č_2_2011
Súhrnná správa k 30.9.2011 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 € bez DPH
Súhrnná správa k 30.6.2011 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 € bez DPH
Záverečný účet mesta Vrbové za rok 2010a
Zmena rozpočtu č_1_2011
Zmena rozpočtu č_1_Programový rozpočet 2011
Programový rozpočet mesta na roky 2011 - 2013
Prijímová časť
Výdavková časť
Výdavková časť - bežný rozpočet