English Deutsch Français Español
Profil verejného obstarávateľa


Identifikačné údaje

Názov organizácie: Mesto Vrbové - Mestský úrad Vrbové
Sídlo: Ul. generála M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
IČO: 00313190
DIČ: 2022531040
štatutárny zástupca: Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka mesta
Webové sídlo: www.vrbove.sk

 

Mesto Vrbové je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.
Verejné obstarávanie podľa schváleného harmonogramu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú jednotliví zamestnanci útvarov podľa vnútornej smernice upravujúcej postup pri verejnom obstarávaní alebo externým dodávateľom. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o verejnom obstarávaní sa podieľajú zamestnanci úradu najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Verejný obstarávateľ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované vo svojom Profile verejného obstarávateľa.

 

Podlimitné zákazky
Nadlimitné zákazky