English Deutsch Français Español
28.1.2016
FAŠIANGOVÁ KAPUSTNICA 2016
- Vrbové, nádvorie Beňovského kúrie v sobotu 6. februára od 13.00 h.
O dobrú náladu sa postará Duo EMI. Mesto Vrbové Vás srdečne pozýva.
25.1.2016
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom
- 28. januára 2016
21.1.2016
Detský karneval Vrbové 7. februára 2016
21.1.2016
Hlasujte za detské ihrisko ŽIHADIELKO od 21. januára do 29. februára 2016
21.1.2016
Plánované prerušenie distribúcie elektriny 15. marca 2016
15.1.2016
Plánované prerušenie distribúcie elektriny 16. februára 2016
13.1.2016
Zámer na odpredaj nehnuteľného majetku mesta
13.1.2016
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vrbové o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
13.1.2016
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vrbové o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové
8.1.2016
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: Kasovský kanál
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: Humenský kanál
Kompletné oznámenia sú zverejnené na úradnej tabuli mesta Vrbové (od 8. 1. 2016).
Verejnosť môže doručiť Okresnému úradu Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany písomné stanovisko k oznámeniam o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené mestu Vrbové.
Do podkladov možno nahliadnuť na MsÚ vo Vrbovom, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, Vrbové, na 1. posch. u Ing. Valovej v pracovných dňoch.
30.12.2015
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti - DD22/2016 - Adventuris, s. r. o., Bratislava - 2. februára 2016
30.12.2015
Verejná vyhláška - začatie stavebného konania stavba TA_Vrbové, nová TS, VNK, NNK za družstvom, stavebník: Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava
28.12.2015
Uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom 10. decembra 2015
22.12.2015
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - mesto Vrbové zverejňuje elektronickú adresu, na ktorú môže volič zaslať svoju žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu alebo požiadať o voľbu poštou: e-mail: prednosta@vrbove.sk
14.12.2015
Výsledok obchodnej verejnej súťaže č. 5/2015 - pozemky a stavby na Ul. Beňovského
14.12.2015
Výzva na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná, a. s.
11.12.2015
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti - 21. januára 2016
10.12.2015
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Delegovanie do okrskových volebných komisií
7.12.2015
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom
- 10. decembra 2015
26.11.2015
Malé vrbovské vianočné trhy na Námestí slobody 5. - 12. decembra 2015 a Mikulášska slávnosť v Dome kultúry 5. decembra 2015
25.11.2015
Návrh: Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2016 - 2018 - Úvod (.doc)
Návrh rozpočtu - (.xls)
25.11.2015
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vrbové
25.11.2015
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o miestnych daniach na území mesta Vrbové
25.11.2015
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o dani z nehnuteľnosti na území mesta Vrbové
23.11.2015
Zámer mesta Vrbové na zámenu nehnuteľného majetku mesta
23.11.2015
Zámer mesta Vrbové na odpredaj nehnuteľného majetku mesta p. č. 3113/8
23.11.2015
Zámer mesta Vrbové na odpredaj nehnuteľného majetku mesta p. č. 3113/7
23.11.2015
Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu mesta Vrbové
20.11.2015
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov a stavieb
na Ul. Beňovského
Predkladanie návrhov do 11. decembra 2015 do 12.00 hod.
Prílohy: „Podmienky OVS na predaj pozemkov a stavieb na Ul. Beňovského“
Informatívna snímka pozemkov na Ul. Beňovského
VZOR kúpnej zmluvy na predaj pozemkov a stavieb na Ul. Beňovského
Stanovenie technickej hodnoty nehnuteľného majetku mesta - domy s. č. 466 a 467
16.11.2015
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12.11.2015, rozhodnutím
č. 307/2015 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil termín ich konania na sobotu 5. marca 2016.
viac informácií
16.11.2015
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom
- 19. novembra 2015
28.10.2015
Plánované prerušenie distribúcie elektriny 24. novembra 2015
28.10.2015
Verejná vyhláška - Rozhodnutie KPÚ Trnava o vykonaní záchranného archeologického výskumu v súvislosti so stavbou: Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany
22.10.2015
Pozvánka na výstavu historických bicyklov
24., 25., 31. októbra, 1., 7., 8. novembra 2015
22.10.2015
Predloženie žiadosti o zmenu č. 2 vydaného integrovaného povolenia
prevádzkovateľ: Bodet & Horst Mattress Ticking Verwaltungs, s.r.o.
22.10.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny na Ul. J. Zigmundíka
žiadateľ: Bodet & Horst Mattress Ticking Verwaltungs, s.r.o.
15.10.2015
Pozvánka na stretnutie dôchodcov nášho mesta nad 70 rokov
22. októbra 2015
14.10.2015
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o uzávierke miestnej komunikácie Barcíkova ul.
v dobe od 15. 10. 2015 do 15. 12. 2015
14.10.2015
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom
- 17. októbra 2015
7.10.2015
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby: Realizácia optických sietí
6.10.2015
Výberové konanie na pozíciu: vedúci/-a stravovacej prevádzky – kuchár/-ka v Domove Klas, n. o.
6.10.2015
Výberové konanie na pozíciu: ekonóm v Domove Klas, n. o.
2.10.2015
Výsledok obchodnej verejnej súťaže č. 4/2015 - pozemky, lokalita J. Zigmundíka
2.10.2015
Výsledok obchodnej verejnej súťaže č. 3/2015 - pozemky, lokalita Čerenec
1.10.2015
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí správneho konania na „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany“
1.10.2015
Uznesenia za zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom 29. septembra 2015
1.10.2015
Uznesenia za zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom 17. septembra 2015
29.9.2015
Verejná vyhláška - nariadenie celomestskej deratizácie v termíne od 01.10.2015 do 15.11.2015
28.9.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov na Súkenníckej ulici
24.9.2015
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom
- 29. septembra 2015
21.9.2015
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov
v lokalite Čerenec
Predkladanie návrhov do 30. septembra 2015 do 15.00 hod.
Prílohy: „Podmienky OVS na predaj pozemkov v lokalite Čerenec“
Informatívna snímka pozemkov v lokalite Čerenec
VZOR kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v lokalite Čerenec
21.9.2015
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov
na Ul. J. Zigmundíka
Predkladanie návrhov do 30. septembra 2015 do 15.00 hod.
Prílohy: „Podmienky OVS na predaj pozemkov na Ul. J. Zigmundíka“
Informatívna snímka pozemkov na Ul. J. Zigmundíka
VZOR kúpnej zmluvy na predaj pozemkov na Ul. J. Zigmundíka
21.9.2015
Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác - Petrocomp
18.9.2015
Koncert La Gioia 26. septembra 2015
Program Dní mesta Vrbové 2015 - 1. časť
Program Dní mesta Vrbové 2015 - 2. časť
Film Odkaz Mórica Beňovského - 26. septembra 2015
18.9.2015
Verejná vyhláška - predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu „Barcíkova ul., Vrbové, Doprava a inžinierske siete“
18.9.2015
Rozhodnutie - Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany
18.9.2015
Oznámenie o začatí stavebného konania - Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany
11.9.2015
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom
- vo štvrtok 17. septembra
10.9.2015
Pozvánka na podujatie Beňovského glóbus - 26. 9. 2015
2.9.2015
Program Dní mesta Vrbové 2015
2.9.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromu na Sadovej ulici
31.8.2015
Oznámenie zmeny integrovaného povolenia prevádzkovateľa Bodet & Horst
Príloha: Rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku Úprava pletenín - poťahov na matrace a ich konfekcia
24.8.2015
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany" - začiatok konania
18.8.2015
Mesto Vrbové Vás pozýva na pietny akt pri príležitosti 71. výročia SNP,
ktorý sa uskutoční v piatok 28. augusta o 14.00 hod. na Námestí sv. Cyrila a Metoda pri pomníku padlých.
18.8.2015
Mesto Vrbové Vás pozýva na podujatie Rozlúčka s letom.
Na počúvanie a do tanca hrá country kapela Neznámi. - Vrbové, nádvorie kúrie M. Beňovského 28. augusta 19.00 - 24.00 hod.
4.8.2015
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania - Realizácia optických sietí príloha: Prehľadná situácia s trasou
4.8.2015
Projekt Európa pre občanov Čo vlastne vieme o Európskej únii? VRBOVÉ 2015
29.7.2015
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 8/2015 k VZN č. 8/2015
29.7.2015
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 6/2015 k VZN č. 6/2015
29.7.2015
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja 2014 - 2020
29.7.2015
Pozvánka na podujatie Vláčik-motoráčik - 16. augusta 2015
29.7.2015
Oblastná výstava psov všetkých plemien O POHÁR MESTA VRBOVÉ
- 16. augusta 2015
28.7.2015
Projekt Jak se žije ženám uprostřed Evropy - základné informácie
28.7.2015
Oznam o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy
24.7.2015
Výsledok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti – nebytové priestory na Ul. M.A. Beňovského 495/2, Vrbové
16.7.2015
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania, stavby TA Vrbové VNK, TS, NNK za družstvom, navrhovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
16.7.2015
Verejná vyhláška - stavebné povolenie na rodinný dom, stavebník: Ľuboš Višňovský s manželkou
15.7.2015
Uznesenia za zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom 13. júla 2015
9.7.2015
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom
- v pondelok 13. júla 2015 o 17.00 hod.
9.7.2015
Štatút mesta Vrbové - schválený 30. júna 2015
3.7.2015
Program Mestskej knižnice vo Vrbovom v lete od 6. júla 2015
1.7.2015
Vrbovská pätnástka a Beh zdravia - 18. júla 2015 - pozvánka (jpg - 89 kB)
Propozície (pdf - 867 kB)
1.7.2015
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
na prenájom nebytových priestorov na Ul. M. A. Beňovského č. 495/2 vo Vrbovom
Predkladanie návrhov do 22. júla 2015 do 15.00 hod.
príloha „Podmienky OVS na prenájom nebytových priestorov“
príloha Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorov
25.6.2015
Hasičské preteky 5. júla 2015
24.6.2015
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom
- v utorok 30. júna 2015 o 17.00 hod.
22.6.2015
Vrbovské vetry 29. júna - 5. júla 2015
18.6.2015
Verejná vyhláška - kolaudačné rozhodnutie - IBV Šipkovec-Vrbové, inžinierske siete, komunikácie a spevnené plochy, stavebník: Burundi, s. r. o.
18.6.2015
Verejná vyhláška - začatie stavebného konania - rodinný dom, stavebník: Ľuboš Višňovský s manželkou
12.6.2015
Štatút mesta Vrbové - návrh
11.6.2015
Návrh VZN o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované v Domove Klas, n.o.
11.6.2015
Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku Úprava pletenín - poťahov na matrace a ich konfekcia prevádzkovateľa Bodet & Horst (pdf - 864 kB)
Prílohy: Stručné zhrnutie údajov a informácií (pdf - 259 kB)
Výzva zainteresovanej verejnosti (pdf - 139 kB)
Kompletná dokumentácia je prístupná na nahliadnutie na Útvare výstavby, územného rozvoja a životného prostredia MsÚ vo Vrbovom.
Možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania verejnosťou je do 9. júla 2015.
9.6.2015
Výzva na zverejnenie Oznámenia o strategickom dokumente
Príloha: Oznámenie o strategickom dokumente Regionálna integrovaná územná správa Trnavského samosprávneho kraja 2014 - 2020
9.6.2015
Zámer mesta Vrbové na odpredanie nehnuteľného majetku mesta
8.6.2015
Verejná vyhláška - územné rozhodnutie, stavebník: Ľuboš Višňovský s manželkou
5.6.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov na Ulici Fraňa Kráľa
2.6.2015
Zámer mesta Vrbové na odpredanie nehnuteľného majetku mesta
1.6.2015
Otvorenie Letnej kúpeľnej sezóny Piešťany 6. júna 2015
28.5.2015
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí kolaudačného konania na obj. SO 200- komunikácie a IS v lokalite Šípkovec, stavebník: Burundi.
22.5.2015
Plánované prerušenie distribúcie elektriny
26. mája 2015, 27. mája 2015 a 28. mája 2015
19.5.2015
Pozvánka na absolventský koncert CZUŠ - Vrbové 28. mája 2015
18.5.2015
Plánované prerušenie distribúcie elektriny 29. mája 2015, 10. júna 2015 a 22. júna 2015
18.5.2015
Pozvánka na oslavu MDD - Vrbové 2. júna 2015
11.5.2015
Uznesenia MsZ zo zasadnutia 6. mája 2015
11.5.2015
PMM Vrbové organizuje letný tábor Vrbovskí pátrači 27. - 31. júla 2015
11.5.2015
Družobný tábor Zážitková bomba 16. - 22. augusta 2015
7.5.2015
Výberové konanie na funkciu ekonóm v Domove Klas, n. o.
30.4.2015
Návrh Dodatku č. 3 k VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a určení úhrady za opatrovateľskú službu
30.4.2015
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom - v stredu 6. mája 2015 o 17.00 hod.
29.4.2015
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania Ľuboš Višňovský a manželka Vrbové
28.4.2015
Výzva na orez drevín
28.4.2015
Výsledok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti – nebytové priestory v Dome kultúry vo Vrbovom
23.4.2015
Pozvánka na program ku Dňu matiek - Vrbové 10. mája 2015
23.4.2015
Koncert žiakov CZUŠ ku Dňu matiek - Vrbové 7. mája 2015
20.4.2015
Verejná vyhláška o povinnej deratizácii
20.4.2015
Stavanie mája - Vrbové 30. apríla 2015
16.4.2015
BASS BAND & Mária Čírová - Vrbové 26. apríla 2015
15.4.2015
Výzva regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave
13.4.2015
Oznam - uzavretie ulíc počas jarmoku - Vrbové 18. apríla 2015
13.4.2015
Oznam - Čistenie ulice Beňovského - Vrbové 14. a 15. apríla 2015
13.4.2015
Prerušenie distribúcie elektriny 19. mája 2015 a 21. mája 2015
10.4.2015
Zámer mesta Vrbové
10.4.2015
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení názvu ulíc
9.4.2015
Výsledok obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku na Ulici oslobodenia
9.4.2015
Jarná kvapka krvi - Vrbové 29. apríla 2015
8.4.2015
Konferencia na počesť J. B. Magina - Vrbové 16. apríla 2015
8.4.2015
Keď si vymýšľam - Vrbové 16. apríla 2015
1.4.2015
Anketa
Ktorý variant pre realizáciu budúcej cyklotrasy by ste zvolili?
31.3.2015
Jarný vrbovský jarmok - Vrbové 18. apríla 2015
30.3.2015
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
na nájom nebytových priestorov v Dome kultúry

Príloha: Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov
30.3.2015
Pietny akt - 70. výročie oslobodenia - Vrbové 7. apríla 2015
23.3.2015
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom
- vo štvrtok 26. marca o 17.00 hod.
12.3.2015
Pozvánka - Oceňovanie najlepších športovcov mesta za rok 2014 - 27. marca 2015
12.3.2015
Pozvánka - Oceňovanie učiteľov vrbovských škôl - 26. marca 2015
5.3.2015
Pozvánka - Týždeň slovenských knižníc - 23. - 28. marca 2015
5.3.2015
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku na Ulici oslobodenia
Prílohy: Kúpna zmluva - vzor a Informatívna kópia z mapy
23.2.2015
Beseda s Jozefom Banášom - Vrbové 11. marca 2015
23.2.2015
Oslava MDŽ - Vrbové 8. marca 2015
23.2.2015
Marec - mesiac knihy - čo pripravujeme
23.2.2015
Členská schôdza MFK - Vrbové 5. marca 2015
19.2.2015
Pozvánka na muzikál Móric Beňovský - SND Bratislava 29. marca 2015
20.2.2015
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom
- vo štvrtok 26. februára o 17.00 hod.
19.2.2015
Verejná vyhláška - stavebné povolenie Ján Halama
16.2.2015
Začatie konania vo veci výrubu stromov na Šteruskej ceste
5.2.2015
Výsledky výberového konania
26.1.2015
Už sa fašiang kráti Vrbové 13. februára 2015
26.1.2015
Detský karneval Vrbové 15. februára 2015
23.1.2015
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom
- vo štvrtok 29. januára o 17.00 hod.
23.1.2015
Verejná vyhláška – začatie zlúč. územ. a stavebného konania
- stavebník Ján Halama, nadstavba admin. priestorov
19.1.2015
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov Kostol sv. Gorazda 25. januára 2015
13.1.2015
Návrh VZN na zrušenie mestskej polície
13.1.2015
Návrhy dodatkov k všeobecne záväzným nariadeniam
13.1.2015
Informácia o čase a mieste konania referenda 2015
Otázky referenda konaného 7. februára 2015
12.1.2015
Upozornenie pre prevádzkovateľov MZZO
(malého zdroja znečisťovania ovzdušia)

9.1.2015
Vyhláška mesta Vrbové č. 1/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole vo Vrbovom

8.1.2015
Filmový festival JEDEN SVET vo Vrbovom 17. januára 2015
5.1.2015
Výberové konanie na miesto vedúceho ekonomického útvaru MsÚ Vrbové
5.1.2015
Výberové konanie na miesto vedúceho útvaru výstavby, územného rozvoja a životného prostredia MsÚ Vrbové
29.12.2014
Oznámenie o ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom - v piatok 2. januára 2015 o 13.00 hod.
18.12.2014
Oslavy SILVESTRA a NOVÉHO ROKA 2015 vo Vrbovom 31. decembra 2014 - 1. januára 2015
18.12.2014
Betlehemské svetlo vo Vrbovom 23. decembra 2014
17.12.2014
Verejná vyhláška – povolenie na zmenu stavby - Rekreačno-oddychová zóna "Zlatý Čerenec"
12.12.2014
Určenie okrskov pre konanie referenda
9.12.2014
Štedrovečerné služby Božie 24. decembra 2014
3.12.2014
Výsledok obchodnej verejnej súťaže na pozemky v areáli bývalých ŠM
28.11.2014
Verejná vyhláška - stavebné povolenie rodinného domu, stavebník Ing. Vladimír Bzdušek ml., Vrbové
27.11.2014
Dobrovoľná zbierka pre rodinu postihnutú požiarom
24.11.2014
Vianočný koncert CZUŠ 17. decembra 2014
24.11.2014
Koncert Speváckeho zboru Technik STU - „Otče náš“ Kostol sv. Gorazda 7. decembra 2014
24.11.2014
Mikulášska slávnosť v Dome kultúry 5. decembra 2014
21.11.2014
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom - v stredu 26. novembra o 17.30 hod.
20.11.2014
Pozvánka na Vianočný trh v Domove Klas 5. decembra
20.11.2014
Verejná vyhláška - stavebné povolenie – predĺženie platnosti IBV Kopec, II. etapa, káblový distribučný rozvod NN a VN
12.11.2014
Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky
7.11.2014
Medzinárodný deň vojnových veteránov 11. novembra
5.11.2014
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
na pozemky v areáli bývalých ŠM
4.11.2014
Navštívte našu výstavu - Jozef Sudora: Krása ľudového odevu našej oblasti do 17. novembra
31.10.2014
Verejná vyhláška – oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania - Vladimír Bzdušek ml.
24.10.2014
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom
30. októbra o 16.15 hod.
20.10.2014
Verejná vyhláška - Prerokovanie Zmeny 04/2014 Územného plánu mesta Vrbové
Navrhované zmeny v Územnom pláne mesta Vrbové si môžete pozrieť tu
16.10.2014
Pozvánka na Slávnostný koncert v evanjelickom kostole vo Vrbovom
24. októbra o 18.00 hod.
16.10.2014
Pozvánka na podujatie: XVIII. Gorazdovo umelecké Vrbové a 85. výročie pamiatky posvätenia evanjelického a. v. chrámu Božieho vo Vrbovom
26. októbra o 10.00 hod.
16.10.2014
Pozvánka na Výstavu výrobkov vytvorených v rámci projektu ...aby remeslá nezanikli - Vernisáž 27. októbra o 17.00 hod.
14.10.2014
Verejná vyhláška – územné rozhodnutie IBV Šípkovec - slaboprúdové rozvody, stavebník BURUNDI
14.10.2014
Zoznam materiálu a pomôcok na kurzy ...aby remeslá nezanikli
- 24. - 26. 10. 2014 - Vrbové
(pdf - 718 kB)
8.10.2014
Plánované redukovanie autobusových spojov SAD Trnava, a. s.
Občania majú možnosť do 15. októbra 2014 vzniesť svoje pripomienky
dopravcovi SAD Trnava alebo na útvare výstavby a územného rozvoja MsÚ Vrbové.
2.10.2014
Pozvánka na výstavu Krása ľudového odevu našej oblasti
2.10.2014
Žiť energiou - Bezplatné energetické poradenstvo vo Vrbovom
Informácie o bezplatnom energetickom poradenstve vo Vrbovom 4. októbra 2014
2.10.2014
Pozvánka na slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom
3. októbra o 15.30 hod.
1.10.2014
Vykonať deratizáciu - reguláciu živočíšnych škodcov
- odporúča Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
25.9.2014
Stavebné povolenie
- Bodet & Horst - Vzdušné vedenie VN, káblové podzemné vedenie VN
23.9.2014
Dni mesta Vrbové 2014 - podrobný program s časovým rozvrhom
22.9.2014
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy,
na Sídlisku 9. mája, č. 322, 922 03 Vrbové
19.9.2014
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom
25. septembra o 16.15 hod.
18.9.2014
Začatie územného konania
- BURUNDI, s. r. o. - IBV Šípkovec Vrbové - slaboprúdové rozvody
17.9.2014
Predĺženie platnosti územného rozhodnutia
na Rekonštrukciu miestnej komunikácie Mikulášska ul. - doprava a IS
16.9.2014
Zoznam materiálu a pomôcok na kurzy ...aby remeslá nezanikli
- 10. - 12. 10. 2014 - Vítkov
(pdf - 718 kB)
10.9.2014
Program Dní mesta Vrbové 2014
Pozvánka na prezentáciu knihy Iva Englera Nekonečné hľadanie - 14. 10. 2014
9.9.2014
Projekt - ...aby remeslá nezanikli
Vzor prihlášky, podmienky účasti a informácie k projektu ...aby remeslá nezanikli - 10. - 12. 10. 2014 - Vítkov
Vzor prihlášky, podmienky účasti a informácie k projektu ...aby remeslá nezanikli - 24. - 26. 10. 2014 - Vrbové
9.9.2014
Oznámenie o strategickom dokumente - Zmena č. 4/2014 Územného plánu mesta Vrbové
Oznam pre verejnosť - Možnosť nahliadnutia do Zmeny ÚP č. 4/2014
3.9.2014
Verejná vyhláška Stavebné povolenie
stavebník: Ing. Roman Ševčík s manželkou - IBV Mikulášska, Vrbové - plynovod
27.8.2014
Verejná vyhláška - začatie stav. konania Bodet & Horst
- napojenie na VN linky
22.8.2014
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom
v utorok 26. augusta o 16.30 hod.
18.8.2014
Verejná vyhláška - predĺženie platnosti územného rozhodnutia
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Hrabinská ul., Vrbové
14.8.2014
Pozvánka na akciu Vláčik-motoráčik 31. augusta 2014
13.7.2014
Projekt Príďte k nám na víkend publikácia k projektu - pdf - 16 MB
textová časť brožúry Putujeme - .doc (134 kB)
8.8.2014
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom
14. augusta o 16.15 hod.
8.8.2014
Plánované prerušenie distribúcie elektriny 8. septembra 2014
8.8.2014
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí predĺženia platnosti
územného rozhodnutia na stavbu Rekonštrukcia Mikulášskej ulice Vrbové
6.8.2014
Výsledok obchodnej verejnej súťaže
predaja pozemku na Sídl. 9. mája vo Vrbovom
5.8.2014
GRAND PRIX Kynologickej revue 30. - 31. augusta 2014
5.8.2014
Pietny akt pri príležitosti 70. výročia SNP 28. augusta 2014
31.7.2014
Mestská knižnica oznamuje svojim návštevníkom, že z dôvodu čerpania dovolenky a revízie knižného fondu je zatvorená až do 19. septembra tohto roka. Výnimkou je týždeň od 18. do 22. augusta, keď bude otvorená a bude možnosť vypožičať si knihy alebo ich vrátiť.
Znovu bude knižnica plne k dispozícii od 22. septembra 2014.
30.7.2014
Oznámenie o začatí konania
vo veci VÝRUB STROMOV na Piešťanskej ceste pri predajni LIDL vo Vrbovom
29.7.2014
Projekt Príďte k nám na víkend II. časť - Vítkovčania vo Vrbovom
25.7.2014
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 4/2014
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové
24.7.2014
Verejná vyhláška Stavebné povolenie
stavebník: Ing. Ľuboš Karlík s manželkou - RD - Mikulášska ul., Vrbové
22.7.2014
Výzva verejnosti na vyjadrenie sa k žiadosti o vydanie integrovaného povolenia
pre prevádzku Úprava pletenín - poťahov na matrace a ich konfekcia
prevádzkovateľa Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs, s. r. o., Vrbové
22.7.2014
Verejná vyhláška Začiatok stavebného konania
stavebník: Ing. Roman Ševčík - OS IBV Mikulášska 8, Vrbové, Plynovod
22.7.2014
Verejná vyhláška Stavebné povolenie
stavebník: Ing. Roman Ševčík s manželkou - Obytný súbor IBV Mikulášska 8 - RD Vrbové
21.7.2014
Výzva na predkladanie ponúk
- Stavebné práce - Obnova fasády Meštianskeho domu
18.7.2014
Verejná vyhláška Oznámenie o začatí územného konania - predĺženie termínu...
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hrabinská ulica – Doprava a inžinierske siete
14.7.2014
Letný večer s Borovienkou 17. júla 2014
3.7.2014
Projekt Príďte k nám na víkend II. časť - Vítkovčania vo Vrbovom
Pozvánka s programom
1.7.2014
Projekt Príďte k nám na víkend I. časť - Vrbovčania vo Vítkove
Reportáž
1.7.2014
Vrbovská pätnástka a Beh zdravia - 19. júla 2014 - pozvánka
Propozície
1.7.2014
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
na predaj pozemku na Sídlisku 9. mája vo Vrbovom
27.6.2014
Leto s parlamentom mladých
Ponuka táborov na júl - august 2014
27.6.2014
Hasičská súťaž O pohár primátora mesta - 6. júla 2014
27.6.2014
Historické vozidlá - propagačná jazda - 5. júla 2014
23.6.2014
VRBOVSKÉ VETRY - priateľské stretnutie v strede sveta a vesmíru
Program 30. júna - 5. júla 2014
18.6.2014
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom
26. júna o 16.15 hod.
18.6.2014
Verejná vyhláška Oznámenie o začatí stavebného konania
stavebník: Ľuboš Karlík a manž. - začatie územného a stavebného konania
12.6.2014
Pozvánka na volebnú konferenciu MFK Vrbové 18. júna
5.6.2014
Plánované prerušenie distribúcie elektriny 2. a 3. júla 2014
5.6.2014
Verejná vyhláška Oznámenie o začatí stavebného konania
stavebník: Ing. Roman Ševčík - Obytný súbor IBV Mikulášska 8 - RD Vrbové
4.6.2014
Kultúrne podujatia v júni 2014
4.6.2014
Pozvánka na TOUR DE ČANGO 18. júna 2014
4.6.2014
Verejná vyhláška Stavebné povolenie
stavebník: Marián Bartulák - RD s garážami - novostavba
30.5.2014
Výsledok obchodnej verejnej súťaže na prenájom
nebytových priestorov na Beňovského 495/2 vo Vrbovom
29.5.2014
Výsledok obchodnej verejnej súťaže na prenájom
nebytových priestorov na Námestí slobody 497/2 vo Vrbovom
28.5.2014
Pozvánka na TVORIVÉ DIELNE 14. júna 2014 v chtelnickom kaštieli
21.5.2014
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom,
26. mája o 16.30 hod.
20.5.2014
Absolventský koncert CZUŠ sv. Gorazda - 28. mája 2014
19.5.2014
Zbierka pre deti z detských domovov - 29. mája 2014
14.5.2014
Oslava dňa detí - zábavné Vrbové - 30. mája 2014
5.5.2014
Reportáž zo stavania mája 30. apríla 2014
2.5.2014
Oznámenie o čase a mieste konania volieb do európskeho parlamentu
2.5.2014
Výsledok obchodnej verejnej súťaže na prenájom a prevádzkovanie TKR
2.5.2014
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
na prenájom nebytových priestorov na Námestí slobody č. 497/2

príloha „Podmienky OVS na prenájom nebytových priestorov“
príloha „Návrh“ Zmluva o nájme nebytových priestorov
30.4.2014
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
na prenájom nebytových priestorov na Ulici M. A. Beňovského č. 495/2

príloha „Podmienky OVS na prenájom nebytových priestorov“
príloha „Návrh“ Zmluva o nájme nebytových priestorov
28.4.2014
Pozvánka na program ku Dňu matiek: Vrbovské talenty matkám
24.4.2014
Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania,stavebník: Marián Bartulák, novostavba rodinného domu
23.4.2014
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy,
Komenského ul.1120, 922 03 Vrbové
s nástupom od 1. augusta
23.4.2014
Jarná kvapka krvi v Dome kultúry vo Vrbovom,
30. apríla od 8.00 hod.
23.4.2014
Stavanie mája s kultúrnym programom - 30. apríla o 15.45 hod.
a Jarný koncert CZUŠ - 30. apríla o 17.00 hod.
16.4.2014
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom,
24. apríla o 16.15 hod.
16.4.2014
Benefičný koncert: Martin Babjak & BASS BAND
4. mája v kostole sv. Gorazda vo Vrbovom
16.4.2014
Veľkonočný vinš Vrbovčanom
7.4.2014
Vrbovská ročenka 2014 - VRBOVSKÉ ROZLIČNOSTI
- možnosť zakúpenia v Mestskej knižnici
7.4.2014
Jarný vrbovský jarmok 26. apríla
7.4.2014
25. – 27. marca sme navštívili družobné mesto Vítkov
Informácie o projekte
4.4.2014
Akcia Za krajšie Vrbové 2014 od 7. do 17. apríla
1.4.2014
Povinná deratizácia od 1. 4. do 15.5. 2014
31.3.2014
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom a prevádzkovanie TKR
príloha „Podmienky OVS na prenájom a prevádzkovanie TKR“
príloha „Návrh“ Zmluva o nájme a prevádzkovaní televíznych káblových rozvodov
25.3.2014
Keď si vymýšľam 10. apríla
25.3.2014
Pietny akt 4. apríla
25.3.2014
Vítanie jari a oslava abstinencie

Oznam

24.3.2014

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

17.3.2014

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Príloha
príloha „Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania“


Pozvánka

14.3.2014

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211
Oznámenie

13.3.2014

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211
Aktuality

12.3.2014

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211
Návrh Dodatku č.2 k VZN č.5/2012

4.3.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Príloha
príloha „Návrh Dodatku č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č.5/2012“
príloha „Dôvodová správa a Ekonomicky oprávnené náklady na opatrovateľskú službu za rok 2013“
príloha „Dôvodová správa za donášku obeda do domácnosti fyzickej osoby za rok 2013“


Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

17.2.2014

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Príloha
príloha „podmienky OVS“
príloha „Návrh“ Zmluva o nájme nebytových priestorov

Aktuality

13.2.2014

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211

Stavebné povolenie

8.2.2014

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Príloha
príloha „Stavebné povolenie“


Aktuality

2.2.2014

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211
Pre väčšiu bezpečnosť

13.2.2014

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211
Pozvanka

24.1.2014

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211
Vyhláska č1/2014

9.1.2014
Aktuality

18.1.2014

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211
Stavebné povolenie

7.1.2014

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Príloha
príloha „Stavebné povolenie“


Pozvánka

23.12.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211
Aktuality

17.12.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211
Príkazný list primátora

17.12.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Príloha
príloha „Príkazný list primátora“


Pozvánka

11.12.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211
návrh VZN_c1_2014

29.11.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Príloha
príloha „návrh VZN“


návrh VZN_č2_2014

29.11.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Príloha
príloha „návrh VZN“


návrh VZN_č3_20104

29.11.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Príloha
príloha „návrh VZN“


návrh VZN

29.11.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Príloha
príloha „návrh VZN“


VZN č.6/2013_dodatok č.1 príloha č.2

27.11.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211
Pozvánka

25.11.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211
Aktuality

20.11.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Pozvánka

8.11.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211
Oznámenie

8.11.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211
Aktuality

24.10.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Stavebné povolenie

30.10.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Príloha
príloha „Stavebné povolenie“


Výsledok obchodnej verejnej súťaže

28.10.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211
Aktuality

24.10.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Projekt Dni Vrbové

21.10.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211
Príloha
príloha „Záverečná správa projektu Dni Vrbové“


Pozvánka

21.10.2013
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Pozvánka

14.10.2013
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Pozvánka

14.10.2013
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Anketa - návratka na domáci kompostér

7.10.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Príloha
príloha „Anketa - návratka na domáci kompostér“


Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

7.10.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Príloha
príloha „podmienky OVS“
príloha „geometrický plán“
príloha „vzor - kúpna zmluva“

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

2.10.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Príloha
príloha „podmienky OVS“
príloha „vzor - Zmluva o nájme nebytových priestorov“

Pozvánka

2.10.2013
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Jesenná deratizácia

26.9.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Príloha
pokračovanie v prílohe „Jesenná deratizácia“

Dni mesta Vrbové 2013

24.9.2013
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Pozvánka

23.9.2013
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Pozvánka

20.9.2013
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Dni mesta Vrbové 2013

12.9.2013
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 6/2013 - konečný návrh

19.9.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Príloha
pokračovanie v prílohe „Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 6/2013 - konečný návrh“

Dni mesta Vrbové 2013

2.9.2013
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Pozvánka

2.9.2013
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Komunitný plán sociálnych služieb mesta Vrbové na roky 2013-2017

7.6.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Príloha
pokračovanie v prílohe „Komunitný plán sociálnych služieb mesta Vrbové na roky 2013-2017“


Pozvánka

24.8.2013
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Aktuality

24.7.2013
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Vrbovská Pätnástka

8.7.2013
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211
Cesty za poznáním - Vítkov

máj - august 2013
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Cesty za poznáním – chov slezského norika ve Františkově Dvoře

26 - 28.6.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Príloha
pokračovanie v prílohe „Cesty za poznáním – chov slezského norika ve Františkově Dvoře“


Aktuality

28.6.2013
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Pozvánka

27.6.2013
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Aktuality

13.6.2013
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadenia mesta Vrbové č. 5/2011

7.6.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Príloha
pokračovanie v prílohe „Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č. 5/2011“
pokračovanie v prílohe „Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 5/2011“

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadenia mesta Vrbové č. 6/2012

4.6.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Príloha
pokračovanie v prílohe „Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadenia mesta Vrbové č. 6/2012“

Aktuality

20.5.2013
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Uznesenie MsZ

28.3.2012
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Verejná vyhláška

27.5.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Príloha
príloha „Verejná vyhláška“


Územné rozhodnutie

27.5.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Príloha
príloha „Územné rozhodnutie“


Oznam

20.5.2013
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Pozvánka

17.5.2013
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Aktuality

16.5.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211
Výsledok obchodnej verejnej súťaže

10.5.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211
Výsledok obchodnej verejnej súťaže

29.4.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211
Oznámenie o začatí územného konania

29.4.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Príloha
príloha „Oznámenie o začatí územného konania“


Aktuality

21.4.2013
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211
Pozvánka

11.4.2013
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

4.4.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Príloha
príloha „podmienky OVS“
príloha „mapa pozemkov na prenájom“
príloha „vzor zmluvy“

Aktuality

3.4.2012
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211

Návrh VZN

28.3.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Príloha
pokračovanie v prílohe „Návrh VZN“

Uznesenie MsZ - osobitný zreteľ

25.3.2012
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Aktuality

20.3.2012
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Pozvánka

15.3.2012
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Stavebné povolenie

8.3.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Príloha
pokračovanie v prílohe „Stavebné povolenie“

Ocenenie najlepších športovcov mesta Vrbové 2012

7.3.2012
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Dôvodová správu k rokovaniu MsZ

6.3.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Príloha
pokračovanie v prílohe „Dôvodová správu k rokovaniu MsZ“

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadenia mesta Vrbové č. 5/2012

6.3.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Príloha
pokračovanie v prílohe „Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadenia mesta Vrbové č. 5/2012“

DAROVAŤ KRV MÔŽEME AJ VO VRBOVOM

6.3.2012
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Výsledok verejnej obchodnej súťaže

6.3.2012
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Pozvanka

16.2.2013
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Stavebné konanie

14.2.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Príloha
pokračovanie v prílohe „Stavebné konanie“

Aktuality

7.2.2013
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Územné rozhodnutie

29.1.2013

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Príloha
pokračovanie v prílohe „Územné rozhodnutie“

Aktuality

24.1.2013
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Obchodná verejná súťaž

18.1.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Prílohy
pokračovanie v prílohe „Podmienky verejnej obchodnej súťaže“

pokračovanie v prílohe „Vzor - Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytového priestoru“

Zápis 2013

10.1.2013
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Zoznam žiadateľov o byt

9.1.2013
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Pozvánka

8.1.2013
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Oznámenie výsledku verejného obstarávania služby

21.12.2012
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Aktuality Vianoce 2012

15.12.2012
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Pozvánka

11.12.2012
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Výzva na predloženie ponuky

7.12.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Prílohy
pokračovanie v prílohe „Podklady k verejnému obstarávaniu - zákazka s nízkou hodnotou“
pokračovanie v prílohe „Mandátna zmluva o verejnom obstarávaní - VZOR“

Divadelná hra vo Vrbovom

3.12.2012
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Rozhodnutie

3.12.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Prílohy
pokračovanie v prílohe „Rozhodnutie“

Výsledok verejného obstarávania

27.11.2012
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Aktuality november 2012

21.11.2012
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211
Všeobecné verejné nariadenie

19.11.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Prílohy
pokračovanie v prílohe „Všeobecné verejné nariadenie“

Pozvánka

9.11.2012
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Výzva na predloženie ponuky

9.11.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Prílohy
pokračovanie v prílohe „Podklady k verejnému obstarávaniu - zákazka s nízkou hodnotou“
pokračovanie v prílohe „Zmluva o vypracovávaní znaleckých posudkov na stanovenie hodnoty nehnuteľností - VZOR“

Podujatia október 2012

7.11.2012
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Všeobecné verejné nariadenie

31.10.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Prílohy
pokračovanie v prílohe „Všeobecné verejné nariadenie“

Územné konanie

31.10.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Prílohy
pokračovanie v prílohe „Územné konanie“

Výsledok obchodnej verejnej súťaže

25.10.2012
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Podujatia október 2012

24.10.2012
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Výdaj jódových profylaktík 2012 vo Vrbovom

9.10.2012
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Pozvánka

2.10.2012
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Dni mesta Vrbové

1.10.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Stavebné povolenie

28.9.2012Prílohy
pokračovanie v prílohe „Stavebné povolenie.“

Obchodná verejná súťaž

28.9.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Prílohy
pokračovanie v prílohe „Podmienky verejnej obchodnej súťaže“

Prehľad kultúrno-spoločenského diania vo Vrbovom

27.9.2012
Obchodná verejná súťaž

24.9.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Prílohy
pokračovanie v prílohe „Podmienky verejnej obchodnej súťaže“

pokračovanie v prílohe „Vzor - Kúpna zmluva“

pokračovanie v prílohe „GP p.č. 3171“

Aktulity September

12.9.2012
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211
Pozvánka

7.9.2012
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Prehľad kultúrno-spoločenského diania vo Vrbovom

28.8.2012Zmena cestovných poriadkov

28.8.2012
Výsledok obchodnej verejnej súťaže

13.8.2012
Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Územné rozhodnutie

10.8.2012Prílohy
pokračovanie v prílohe „Územné rozhodnutie.“

Stavebné konanie

9.8.2012Prílohy
pokračovanie v prílohe „Stavebné konanie.“

Uzemné rozhodnutie

8.8.2012Prílohy
pokračovanie v prílohe „Územné rozhodnutie.“

Výsledok obchodnej verejnej súťaže - Služby geografického informačného systému

6.8.2012
Výsledok obchodnej verejnej súťaže - Digitálna farebná ortofotomapa

6.8.2012
Podujatia august 2012

30.7.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211
Posviacka umeleckého reliéfu Sedembolestnej Panny Márie

24.7.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Pozývame Vás

V predvečer vrbovských svätogorazdovských hodov,
v sobotu 28. júla 2012,
sa uskutoční v rámci sv. omše so začiatkom o 18.30 hod.
v Kostole sv. Gorazda vo Vrbovom

posviacka umeleckého reliéfu Sedembolestnej Panny Márie,


patrónky Slovenska (Šaštínskej piety),
ktorú dal zhotoviť a vrbovskej farnosti daroval Anton Polák,
rodák z Vrbového (* 1919), ktorý žije v Belgicku.
Rovnaký reliéf venoval už skôr pútnickému miestu Banneux v Belgicku.
Uzemné rozhodnutie

23.7.2012Prílohy
pokračovanie v prílohe „Územné rozhodnutie.“

Obchodná verejná súťaž

20.7.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Prílohy
pokračovanie v prílohe „Podmienky verejnej obchodnej súťaže“

pokračovanie v prílohe „Vzor - Zmluva o nájme nebytových priestorov“

Podujatia júl 2012

9.7.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211
Digitálna farebná ortomapa

9.7.2012Prílohy
pokračovanie v prílohe „Digitálna farebná ortomapa.“

Služby geografického informačného systému

9.7.2012Prílohy
pokračovanie v prílohe „Služby geografického informačného systému.“

Oznámenie o začatí územného konania

4.7.2012Prílohy
pokračovanie v prílohe „Oznámenie o začatí územného konania.“

Výsledok obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov pod garáže

29.6.2012
Oznámenie o začatí územného konania

29.6.2012Prílohy
pokračovanie v prílohe „Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.“

Podujatia júl 2012

28.6.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Oznámenie o začatí územného konania

7.6.2012Prílohy
pokračovanie v prílohe „Oznámenie o začatí územného konania Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hrabinská ul. – Doprava a inžinierske siete.“

Podujatia jún 2012

13.6.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda vo Vrbovom

12.6.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Koncert Nedvědovci

12.6.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Obchodná verejná súťaž

7.6.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Prílohy
pokračovanie v prílohe „Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Vrbové“

Zoznam žiadateľov o byty

31.5.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Aktuality_máj_jún 2012

31.5.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Zeleň pre mesto

31.5.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Medzinárodný deň detí

28.5.2012Pozvánka

25.5.2012Oznámenie

24.5.2012


Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

21.5.2012


v rámci svojej kontrolnej činnosti má v pláne zhodnotiť systém budovania, údržby a využívania cyklotrás na presuny obyvateľstva za svojimi povinnosťami, ako aj na účely cykloturistiky.
Ak sa zaujímate o uvedenú problematiku a máte záujem odpovedať, anonymný dotazník je zverejnený na webovej stránke:


www.nku.gov.sk/sk/web/nku/dotaznik-cyklotrasy


Podujatia máj, jún 2012

12.5.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Zoznam žiadateľov o byty

9.5.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 6/2012

9.5.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Prílohy
pokračovanie v prílohe „Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 6/2012 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované v Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb Klas, n.o. “

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 5/2012

9.5.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Prílohy
pokračovanie v prílohe „Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 5/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a určení úhrady za opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Vrbové “

Návrh VZN hmotná núdza

3.5.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Pokračovanie dokumentu
Pokračovanie dokumentu
Príloha č.1
Príloha č.1
Príloha č.2
Príloha č.2
Príloha č.3
Príloha č.3

Aktuality máj 2012

2.5.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Aktuality apríl 2012

19.4.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Rozhodnutie stavebné povolenie

17.4.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Prílohy
pokračovanie v prílohe „Rozhodnutie stavebné povolenie“

Rozhodnutie stavebné povolenie

12.4.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Prílohy
pokračovanie v prílohe „Rozhodnutie stavebné povolenie“

Aktuality apríl 2012

5.4.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Vrbovom

3.4.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda vo Vrbovom

28.3.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211
www.czussvgorazda.sk


Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

19.3.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Prílohy
pokračovanie v prílohe „Kanalizácia mesta Vrbové“

Zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Vrbovom

16.3.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Plán kultúrnych podujatí v meste Vrbové - marec 2012

16.3.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Mestská knižnica Vrbové funguje v pondelok až piatok 12.00 - 18.00 hod.
(KNIHY * BEZPLATNÝ INTERNET)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pozvánka
POZÝVAME DETI, KTORÉ RADY ČÍTAJÚ, ABY SA ZÚČASTNILI našich stretnutí

pod názvom MUDROŠKO

Konajú sa vo štvrtok o 16.00 hod. v priestoroch Mestskej knižnice vo Vrbovom.
Ďalšie informácie na: www.mudros.webnode.sk

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mesto Vrbové Vás pozýva na
Ocenenie najlepších športovcov mesta Vrbové 2011

P R O G R A M :

umelecké vystúpenie CZUŠ sv. Gorazda; odovzdanie ocenení;
zápis do Pamätnej knihy mesta Vrbové, kúria M. Beňovského,
piatok 30. marca 15.00 hod.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vítanie jari a oslava abstinencie KONCERT HUDOBNÝCH SKUPÍN
sobota 31. marca kinosála Dom kultúry Vrbové začiatok 19.00 hod.

P R O G R A M:

* ŠRAMOT (krst nového CD)
* PARA
*CHIKILIKITUA
* Karpatské CHRBÁTY(krst nového CD)

medzi kapelami preteky na húpacích koňoch a formula nula
vstupné 6 €.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mesto Vrbové Vás pozýva na
Diplomový klavírny recitál, Eduard Lenner, absolvent VŠMU Bratislava
nedeľa 15. apríla 16.00 h. v Kúrii Mórica Beňovského

P R O G R A M:

Sergej Rachmaninov: Prelúdium fis mol, op. 23 č. 1,
Prelúdium B dur, op. 23 č. 2;
Prelúdium d mol, op. 23 č. 3;
Prelúdium D dur, op. 23 č. 4;
Prelúdium Ges dur, op. 23 č. 10.
Maurice Ravel: La Valse,
Franz Liszt: Sonáta h mol

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mesto Vrbové vás pozýva na
Pietny akt pri príležitosti 67. výročia oslobodenia Vrbového
Vrbové, pri pomníku padlých
utorok 10. apríla o 15.30 hod.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ZA KRAJŠIE VRBOVÉ
od 24. marca do 5. apríla
pondelok, streda, piatok od 7.30 do 18.00 hod.

Občania svoj odpad môžu nosiť do areálu bývalého Vetesu.

Zberný dvor je otvorený počas celého roka v utorok a štvrtok od 7.30 do 14.30 hod.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nebezpečenstvo vzniku požiaru

16.3.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211

Výzva na predloženie ponuky

14.3.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Prílohy
Podklady k verejnému obstarávaniu zákazky s nízkou hodnotou "Výkon lekárskej posudkovej činnosti"
Vzor zmluvy o výkone lekárskej posudkovej činnosti

Zápis detí do materskej školy

14.2.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Vrbovom

13.2.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Akcie v mesiaci Február

9.2.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Smernica mesta Vrbové k volebnej kampani pred voľbmi do NR SR dňa 10. marca 2012 na území Vrbového

31.1.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Vyhláška mesta Vrbové č.1/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole vo Vrbovom

16.1.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Voľby do NR SR - termíny

9.1.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Chcete sa zúčastniť marcových volieb do NR SR?
Ak sa počas nich nebudete zdržiavať na území mesta či republiky,
majte na pamäti termíny.

Na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 347/2011 Z.z.
o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky sa voľby uskutočnia
dňa 10. marca 2012. Voľby sa uskutočnia v čase od 7.00 do 22.00 hodiny.

Volič, ktorý sa v deň volieb nebude zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu, ale bude na území SR , len nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec o vydanie voličského preukazu, v období
od 9.2.2012 do 8.3.2012. Žiadosť o vydanie voličského preukazu podáva v meste Vrbové volič osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby.
Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu:

- najskôr 30 dní pred dňom volieb (t.j. 9. februára 2012)
- najneskôr 2 dni pred dňom volieb t.j. 8. marca 2012 v úradných hodinách.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia,
musí požiadať o voľbu poštou. Žiadosť o voľbu poštou musí zaslať na adresu obecného (mestského, miestneho) úradu v mieste svojho trvalého pobytu tak, aby bola doručená najneskôr 50 dní predo dňom volieb, t.j. 20. 1. 2012. Obec (mesto, mestská časť) na adresu v cudzine, ktorú volič uviedol v žiadosti, najneskôr 35 dní predo dňom volieb (t.j. najneskôr 4. 2. 2012) zašle obálku.

Volič s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky musí požiadať o zapísanie do osobitného zoznamu voličov.

Žiadosť o zapísanie do osobitného zoznamu voličov musí zaslať na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, oddelenie organizačných vecí, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava tak, aby bola doručená najneskôr 50 dní predo dňom volieb, t.j. 20. 1. 2012.

Informácie o predčasných voľbách do NR SR 2012 nájdete tiež na adrese
Ministerstva vnútra SR.
Vyhlásenie obchodnej verejnej sútaže

9.1.2012

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Mesto Vrbové v zmysle uznesenia MsZ vo Vrbovom c. 109/XII/2011 zo dna 15.12.2011, v súlade so zákonom c. 138/1991 Z.z. v platnom znení o majetku obcí
a podla § 281 zákona c. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení týmto

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú sútaž na dlhodobý prenájom casti nehnutelnosti v k.ú. Vrbové a vyzýva na podanie najvhodnejšieho návrhu zmluvy o nájme.

Podmienky obchodnej verejnej sútaže (sútažné podklady) sú zverejnené v príilohe.
Príloha
Podmienky obchodnej verejnej sútaže (sútažné podklady)


Ing. Ján Jánoška v.r.
primátor mesta
Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

13.12.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


pokračovanie v prílohe
Žiadosť o stavebné povolenie stavby


Ing. Ján Jánoška v.r.
primátor mesta
Programový rozpočet mesta Vrbové 2012 - 2014

20.12.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211pokračovanie v prílohe
Rozpočet mesta Vrbové 2012 - 2014


Ing. Ján Jánoška v.r.
primátor mesta
ZMENA 03/2011 ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA VRBOVÉ ZVEREJNENIE ZÁVÄZNEJ ČASTI

20.12.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211pokračovanie v prílohe
PRÍLOHA č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA VRBOVÉ č. 7/2011


Ing. Ján Jánoška v.r.
primátor mesta
Aktivity December 2011

15.12.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211

oznámenie o výsledku verejného obstarávania podprahovej zákazky na predmet plnenia "Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

15.12.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

13.12.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


pokračovanie v prílohe
Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania


Ing. Ján Jánoška v.r.
primátor mesta
Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

9.12.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2012 - 2014

2.12.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2012 - 2014


Návrh Všeobecné záväzné nariadenie

1.12.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


pokračovanie v prílohe
Návrh všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o miestnych daniach


Ing. Ján Jánoška v.r.
primátor mesta
Návrh Všeobecné záväzné nariadenie

1.12.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


pokračovanie v prílohe
Návrh všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Ing. Ján Jánoška v.r.
primátor mesta
Návrh Všeobecné záväzné nariadenie

1.12.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


pokračovanie v prílohe
Návrh všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o dani z nehnuteľnosti


Ing. Ján Jánoška v.r.
primátor mesta
Územný plán mesta Vrbové

29.11.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Všeobecné záväzné nariadenie č. xxx/2011 aj s prílohou č.1
Grafické riešenie


Výzva na predkladanie ponúk

28.11.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Mesto Vrbové Gen. M. R. Štefánika 15/4 922 03 Vrbové

Výzva na predkladanie ponúk (zadávanie podprahovej zákazky)

pokračovanie v prílohe
Výzva na predkladanie ponúk


Ing. Ján Jánoška v.r.
primátor mesta
Aktuality

17.11.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


November 2011

4.11.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


November 2011

4.11.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Zasadnutie mestského zastupiteľstva

4.11.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Október 2011

19.10.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Verejná vyhláška prerokovanie zmeny úzmeného plánu

10.10.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Všeobecné záväzné nariadenie č. xxx/2011
Zmena 03
povodny_03-11-navrh-01-sv
povodny_03-11-navrh-02-kompl
povodny_03-11-navrh-03-doprava
povodny_03-11-navrh-04-voda
povodny_03-11-navrh-05-energie
povodny_03-11-navrh-06-op
povodny_03-11-navrh-07-pp
zalozka_zmena_ 03-11-navrh-01-sv
zalozka_zmena_03-11-navrh-02-kompl
zalozka_zmena_03-11-navrh-03-doprava
zalozka_zmena_03-11-navrh-04-voda
zalozka_zmena_03-11-navrh-05-energie
zalozka_zmena_03-11-navrh-06-op
zalozka_zmena_03-11-navrh-07-pp
legenda_zmena_03-11-návrh-01-šv
legenda_zmena_03-11-návrh-02-kompl
legenda_zmena_03-11-návrh-03-doprava
legenda_zmena_03-11-návrh-04-voda
legenda_zmena_03-11-návrh-05-energie
legenda_zmena_03-11-návrh-06-op
legenda_zmena_03-11-návrh-07-pp
ZMENA_03-11-navrh-01-sv
ZMENA_03-11-navrh-02-kompl
ZMENA_03-11-navrh-03-doprava
ZMENA_03-11-navrh-04-voda
ZMENA_03-11-navrh-05-energie
ZMENA_03-11-navrh-06-op
ZMENA_03-11-navrh-07-pp
ZMENA_03-11-navrh-08-schemazc
ZMENA_03-11-navrh-schema-Byvanie
ZMENA_03-11-navrh-schema-OV
ZMENA_03-11-navrh-schema-Zelen
ZMENA_03-11-TC-navrh
ZMENA_03-11-ZC-navrh-1
Zmena 03/2011


Slávnostné zasadnutie MSZ

10.10.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Dni mesta Vrbového 2011

4.10.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211
Všeobecné záväzné nariadenie

4.10.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2011

o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach


pokračovanie v prílohe
Zákaz požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach


Ing. Ján Jánoška v.r.
primátor mesta
Pozvánka na zasadnutie 29. septembra

26.9.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Bezplatný internet v mestskej knižnici

15.9.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


BEZPLATNÝ INTENET V MESTSKEJ KNIŽNICI

pondelok - piatok 12.00 -18.00. (30 min. jeden užívateľ.


Oznámenie o strategickom dokumente

15.9.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Oznámenie o strategickom dokumente

vypracované v zmysle prílohy č. 2 k zákonu č 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Názov: Zmena 03/2011 Územného plánu mesta Vrbové

K nahliadnutiu na úradnej tabuli mesta, na webovej stránke mesta alebo po dohovore u zástupkyne primátora mesta Ing. Nini Horskej
(v pondelok až štvrtok 7.30 - 12.30 hod., tel. 033/7350614).


školská jedáleň nebude v prevádzke

14.9.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


RODIČIA POZOR!
Vedenie Základnej školy, Komenského 2 vo Vrbovom
oznamuje,
že sa začali práce na obnove pavilónu školskej jedálne.
Vzhľadom k danej situácií upozorňujeme, že
školská jedáleň nebude počas mesiaca september v prevádzke.
Strava bude zabezpečená len pre žiakov I.stupňa, ktorí navštevujú SKD.
Ďakujeme zapochopenie


Pozvánka na zasadnutie 14. septembra

13.9.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Poznaj svojho suseda

9.9.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v jazd na pákových drezínach

9.9.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

26.8.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch Krajinská cesta 13, 921 01 Piešťany

VEC:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okresoch Piešťany a Hlohovec – zaslanie

pokračovanie v prílohe
POŽIARNE NEBEZPEČENSTVO


Ing. Ján Jánoška v.r.
primátor mesta
Výdaj potravinového balíčka

19.8.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Oznamujeme občanom, ktorí sa zapísali do zoznamu žiadateľov potravinovej pomoci, že výdaj potravinového balíčka bude:

dňa 24.08.2011 v čase od 11:00 do 19:00 hod.
dňa 25.08.2011 v čase od 08:00 do 15:30 hod.

v priestoroch bývalého VETES-u - ul. Gen.M.R.Štefánika 174.

Výdaj potravín bude možný výhradne v uvedenom termíne!


Pri preberaní potravinového balíčka sa každý príjemca potravín preukáže platným občianskym preukazom. V prípade, že potraviny bude preberať rodinný príslušník, preukáže sa občianskym preukazom zapísaného žiadateľa.


Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

17.8.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva vo Vrbovom

zvolávam

zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Vrbovom, ktoré sa bude konať dňa

18. augusta 2011 o 16.15 hod.
v zasadačke MsÚ vo Vrbovom

pokračovanie v prílohe
PROGRAM:


Ing. Ján Jánoška v.r.
primátor mesta
Rozhodnutie o odstránenie stavby

16.8.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Vec :

Oľga Struhárová, bytom Námestie Hraničiarov 1621/18, 851 03 Bratislava - návrh na vydanie rozhodnutia o odstránení stavby „Hospodárska budova (šopa) bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 518, Hviezdoslavova ul. 885, Vrbové, k.ú. Vrbové.

R o z h o d n u t i e

pokračovanie v prílohe
rozhodnutie o odstránenie stavby


Ing. Ján Jánoška v.r.
primátor mesta
Vítkovská padesátka - září 2011.

4.8.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby

19.7.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Putovanie relikvií sv. Cyrila

15.7.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Vážení občania,
v sobotu 16. júla 2011 doputujú do nášho mesta
relikvie slovenského vierozvesta a zakladateľa vzdelanosti našich predkov - sv. Cyrila.
Privítať ich a uctiť si ich budeme môcť
pri večernej sv. omši v Kostole sv. Gorazda o 18.30 hod.
Putovanie relikvií sv. Cyrila, ktoré získala Nitrianska katedrála z Ríma, sa v rámci Slovenska uskutočňuje pri príležitosti blížiaceho sa
1150. výročia príchodu svätých solúnskych bratov k našim slovenským predkom. Nenechajte si ujsť túto jedinečnú príležitosť.


Oznámenie výsledku verejného obstarávania služby.

13.7.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Mesto Vrbové v zastúpení primátorom mesta Ing. Jánom Jánoškom oznamuje, že úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní zákazky s nízkou hodnotou na predmet obstarávania „Geodetické a kartografické služby pre Mesto Vrbové“ sa po vyhodnotení obdržaných ponúk dňa 6.7.2011 stal

Roman Klčo, Hviezdoslavova 894/30, 922 03 Vrbové


Ing. Ján Jánoška v.r.
primátor mesta


Pozvánka na bežecké podujatie Vrbovská pätnástka a Beh zdravia na 5km.

7..2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Pozvánka na bežecké podujatie Vrbovská pätnástka a Beh zdravia na 5km.

Príležitosť urobiť niečo pre svoje zdravie, vylepšiť si svoju výkonnosť, bude 30.7.2011 pri behu zdravia na 5km trati. Pri troche pevnej vôle a rozumnom tréningu sa táto vzdialenosť dá úspešne zvládnuť. Výkonnejší bežci si môžu trúfnuť aj na hlavný beh
„Vrbovská pätnástka“.

Oba behy budú mať spoločný štart o 16.hod. pri futbalovom štadióne vo Vrbovom.

Bližšie informácie sú umiestnené v informačných tabuliach mesta Vrbové a tiež na internetovej stránke mesta.

Občerstvenie pre bežcov i pre ostatných návštevníkov podujatia je zabezpečené.

Tešia sa na Vás usporiadatelia a členovia
Bežeckého oddielu Združenia športových klubov mesta Vrbové.

PLAGÁT
PLAGÁT


Ing. Ján Jánoška v.r.
primátor mesta
POTRAVINOVÁ POMOC

7.7.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Plán kultúrnych podujatí v meste Vrbové - júl 2011

1.7.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Mesto Vrbové Vás pozýva na

Predjarmočnú zábavu

v piatok 8. júla od 19:00 do 24:0 hod.
na nádvorí kúrie M. Beňovského

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mesto Vrbové vás pozýva

60. vrbovský jarmok

v sobotu 16. júla, pred Domom kultúry

09.00 hod. Koncertovanie dychovej hudby Vrbovanka
10.00 hod. Jarmočníkov zabáva LUSK Krakovany a kapala Borovienka
11.55 hod. Súťažíme o vrbovský dukát
12.00 hod. Predstavuje sa DH Nadličanka (z Nadlíc, okres Partizánske)
14.00 hod. Záver kultúrneho programu

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vrbovský vláčik

Povozte sa na vrbovskom vláčiku

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mesto Vrbové vás pozýva

VRBOVSKÉ VETRY 2011

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Výzva na predloženie ponuky

24.6.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Mesto Vrbové, v zastúpení primátorom mesta Ing. Jánom Jánoškom, ako verejný obstarávateľ v zadaní zákazky s nízkou hodnotou na poskytovanie služieb, kód CPV hlavný slovník 71332000-4 Geodetické inžinierske služby a 71354300-7 Katastrálne vymeriavanie, vyzýva záujemcov o účasť v obstarávaní k predloženiu ponuky na predmet obstarávania
„Geodetické a kartografické služby pre Mesto Vrbové“.

Podklady k vypracovaniu ponuky sú prílohou tejto výzvy, vrátane prílohy č.1 podkladov – vzor zmluvy o geodetických a kartografických službách.

Termín predkladania ponúk je do 4.7.2011 do 15.30 hod. na adresu uvedenú v podkladoch.

Prílohy
a) Podklady k verejnému obstarávaniu zákazky s nízkou hodnotou „Geodetické a kartografické služby pre Mesto Vrbové“
b) Príloha č.1 k Podkladom... - Vzor zmluvy o geodetických a kartografických službách


Ing. Ján Jánoška v.r.
primátor mesta
Plán kultúrnych podujatí v meste Vrbové - jún 2011

15.6.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Mesto Vrbové Vás pozýva na

Vystúpenie hudobných kapiel pôsobiacich na Cirkevnej základnej umeleckej škole v. Gorazda

Kinosála domu kultúry, streda 15. júna o 17:00 hod.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mesto Vrbové vás pozýva

Oceňovanie žiakov a študentov vrbovských škôl

Kúria M. Beňovského, streda 22. júna o 14:00 hod

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mesto Vrbové Vś pozýva na

Klavírny koncert žiakov CZUŠ sv. Gorazda z triedy učiteľky Daniely Grančarovovej

Kúia M. Beňovského, utorok 28. júna o 16:30 hodVedúci útvaru výstavby, územného plánovania a životného prostredia

10.6.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Meso Vbové M.R. Štefánika 15/4, Vrbové v zastúpení Ing. Jána Jánošku, primátora mesta vyhlasuje výberové konanie v zmysle ustanovenia § 5 z.č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme. Záujemcovia, ktorí spĺňajú nasledujúce podmienky, sa môžu uchádzať o miesto
vedúceho útvaru výstavby územného plánovania a životného prostredia mesta Vrbové.

pokračovanie v prílohe
Výberové konanie - vedúci útvaru


Ing. Ján Jánoška v.r.
primátor mesta
Odborný referent na útvar výstavby, územného plánovania a životného prostredia

10.6.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211Mesto Vrbové oznamuje, záujemcom, ktorí spĺňajú nasledujúce podmienky, že sa môžu uchádzať o miesto zamestnanca –
odborný referent na útvar výstavby, územného plánovania a životného prostredia. Záujemcovia nech sa dostavia na pohovor, ktorý bude uskutočnený
dňa 6.7.2011 o 14.00 hod. v kancelárií primátora mesta na Mestskom úrade vo Vrbovom.

pokračovanie v prílohe
Výberové konanie - odborný referent


Ing. Ján Jánoška v.r.
primátor mesta

Plán kultúrnych podujatí v meste Vrbové - jún 2011

1.6.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Mesto Vrbové Vás pozýva na

CITY ROCK

piatok 3. júna parkovisko za kruhovkou, 17:00 hod.

Program

17:00 - 17:45 Dharma
18:00 - 18:45 In Justice
19:00 - 19:45 Tea pack
20:00 - 20:45 Puzzle'n' pyjamas
21:00 - 21:45 Funny Faces
22:00 - 23:00 Teskohippies

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mesto Vrbové vás pozýva

Juniáles s Borovienkou

pri príležitosti životného jubilea kapelníka Štefana Slabého

piatok 3. júna 18:00 - 24:00 hod.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Parlament mladých mesta Vrbové v spolupráci s mestom Vrbové organizuje

Deň detí

piatok 3. júna od 9:00 na štadióne MŠK Vrbové

Čo Vás čaká?

veľká skákacia šmykľavka
napínavé súťažemedzi I. a II. ZŠ
hasiči z DHZ
ukážka prvej pomoci
výcvik psov
capoeira
tanečné vystúpenie detí z CZUŠ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mesto Vrbové vás pozýva na

Tajomstvo dverí

hra spracovaná na základe Láskavých rozprávok Braňa Jobusa

Uvedie Lučenské divadlo

Kúzelník Talostan

vystúpenie

nedeľa 5. júna o 17:00 hod., Dom kultúry Vrbové
VSTUP ZDARMA

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mesto Vrbové Vás pozýva na

Otvorenie kúpeľnej sezóny

Prezentácia Vrbového - mesto Vrbové, CZUŠ, DH Vrbovanka

Piešťany, sobota 4. júna

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mesto Vrbové vás pozýva na

Vysúpenie taneňého odboru CZUŠ

kinosála Domu kultúry, streda 8. júna o 17:00 hod.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mesto Vrbové vás pozýva na

Vystúpenie hudobných kapiel pôsobiacich na Cirk. zákl. umeleckej škole sv. Gorazda

vo Vrbovom a na detašovanom pracovisku v Chtelnici

Kinosála Domu kultúry, streda 15. júna o 17:00 hod.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pozvánka na riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Vrbovom

25.5.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení rokovacieho poriadku
mestského zastupiteľstva vo Vrbovom

zvolávam

riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Vrbovom, ktoré sa bude konať dňa

26. mája 2011 o 16.15 hod.

v zasadačke MsÚ vo Vrbovom
Program ... pokračovanie v prílohe
Program MsZ


Ing. Ján Jánoška v.r.
primátor mestaPlán kultúrnych podujatí v meste Vrbové - máj, jún 2011

6.5.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


ZO Únie žien Slovenska a mesto Vrbové pozývajú zeny - matky na

Oslavu dňa matiek

v nedeľu 8. mája o 15.30 hod. v kúrii Mórica Beňovského (1. posch.)

Čaká na Vás hodnotný kultúrny program, v ktorom vystúpi
skupina MLADÝ HELIGÓN z Rabčíca deti a dospelí z Vrbového.
Pripravené je aj malé občerstvenie.
Tešíme sa na Vašu účasť.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mesto Vrbové vás pozýva

Podvodníci „v ordinácii“

Humoristicko-hudobný program Rádiotelevízie Slovenska – verejná nahrávka. Vystupujú: Ján Kroner, Ady Hajdu, Tomáš Bezdeda, Karin Hajdu.
Vstupné v predpredaji 6 eur, na mieste 8 eur.
Dom kultúry piatok 20. mája o 19.00 h.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mesto Vrbové vás pozýva na

Lamačské chvály

Evanjelizačný koncert
Nádvorie kúrie M. Beňovského piatok 20. mája o 20.00 h.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mesto Vrbové a Gymnázium Jána Baltazára Magina vás pozývajú na vernisáž

Celoslovenský XI. výtvarný salón znevýhodnených detí

Gymnázium Jána Baltazára Magina 30. máj o 10.00 h.
Výstava potrvá do 17. júna.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mesto Vrbové Vás pozýva na

Vystúpenie Tanečného odboru CZUŠ

Kinosála Domu kultúry streda 8. jún o 17.00 h.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mesto Vrbové vás pozýva na

Oslavu Medzinárodného dňa detí

Mestský štadión piatok 3. júna od 10.00 do 15.00 h.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mesto Vrbové vás pozýva na

Juniáles s Borovienkou

Nádvorie kúrie M. Beňovského piatok 3. júna od 18.00 do 24.00 h.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mesto Vrbové vás pozýva na

Otvorenie kúpeľnej sezóny

Prezentácia Vrbového - mesto Vrbové, CZUŠ, DH Vrbovanka.
Piešťany sobota 4. júna

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mesto Vrbové vás pozýva na

Kúzelník Talostan

vystúpenie

Tajomstvo dverí

hra spracovaná na základe Láskavých rozprávok Braňa Jobusa
Uvedie Lučenské divadlo
Dom kultúry Vrbové nedeľa 5. júna o 17.00 h.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

2.5.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211S t a v e b n í k :
Daniel Chnápko, bytom 922 04 Dolný Lopašov 193 a manželka Monika Chnápková, bytom 922 04 Dolný Lopašov 224, podali dňa 2.5.2011 na tunajší stavebný úrad
žiadosť o vydanie zmeny stavby pred dokončením – zmena termínu dokončenia
stavby oproti pôvodnému stav. povoleniu a zámena strešného okna za balkón s vikierom, stavby :
„Rodinný domu Línia 302 s garážou, novostavba s obytným podkrovím“
na pozemku, parc. č. 62,63, Ul. M.R. Štefánika, Vrbové, k. ú. Vrbové.

pokračovanie v prílohe
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania


Ing. Ján Jánoška v.r.
primátor mesta
Súhrnná správa za I.Q 2011 o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 €

19.4.2011


Oznámenie výsledku verejného obstarávania - práce

22.3.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Oznámenie výsledku verejného obstarávania - práce

Mesto Vrbové v zastúpení primátorom mesta Ing. Jánom Jánoškom oznamuje,
že úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní zákazky s nízkou hodnotou na predmet obstarávania
„Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií v rokoch 2011-2013 v meste Vrbové“
sa po vyhodnotení obdržaných ponúk dňa 11.4.2011 stala spoločnosť

Swietelsky Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava


Ing. Ján Jánoška v.r.
primátor mesta

Plán kultúrnych podujatí v meste Vrbové na mesiac apríl 2011

7.4.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


ZA KRAJŠIE VRBOVÉ

od 4.do 15. apríla, pondelok, streda, piatok od 7.30 do 18.00 hod.
Občania svoj odpad môžu voziť do areálu bývalého Vetesu

Zberný dvor je otvorený počas celého roka
utorok a štvrtok od 7.30 do 14.30 hod.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AKCIE V KÚRII

8. apríla Najlepší športovci roka
8. apríla Schôdza záhradkárov
14. apríla Stretnutie k ochrane Orlích skál
16. apríla Kancelária jarmoku

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mesto Vrbové vás pozýva na

STAVANIE MÁJA

Vrbové, Námestie slobody piatok 29. aríla o 16.00 hod.


Oznámenie výsledku verejného obstarávania služby

28.3.2011Riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Vrbovom

28.3.2011Zrušenie výberového konania

22.3.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Zrušenie výberového konania

Mesto Vrbové týmto
ruší vyhlásené obstarávanie zo dňa 3.3.2011 na zákazku s nízkou hodnotou
na predmet obstarávania „Trezor“
z dôvodu, že v termíne do stanoveného 17.3.2011 nebola predložená žiadna ponuka.

Ďalší postup obstarávania bude prebiehať priamym oslovením záujemcov,
ktorí sú oprávnení dodávať tovar v predmete obstarávania.


Ing. Ján Jánoška v.r.
primátor mesta

Plán kultúrnych podujatí v meste Vrbové - marec, apríl 2011

21.3.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Mesto Vrbové vás pozýva na

Oceňovanie učiteľov,

ktoré sa uskutoční
vo štvrtok 24. marca o 14.00 hod. v kúrii M. Beňovského

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mesto Vrbové a Gymnázium J. B. Magina
vás pozývajú na besedu
s vedkyňou, diplomatkou a kultúrnou pracovníčkou
JUDr. Cecíliou Kandráčovou, CSc., na tému

Právo v našom živote

Vrbové Gymnázium, utorok 29. marca o 13.00 hod.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mesto Vrbové vás pozýva na

Pietny akt

pri príležitosti 66. výročia oslobodenia Vrbového
Vrbové, pri pomníku padlých utorok 5. apríla o 15.30 hod.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mesto Vrbové vás pozýva na podujatie,
na ktorom budú vyhodnotení a ocenení

Najlepší športovci mesta Vrbové za rok 2010

Vrbové, kúria M. Beňovského
piatok 8. apríla o 16.00 hod.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Gymnázium J. B. Magina, rodičovské združenie pri gymnáziu a mesto Vrbové
Vás pozývajú na
vyhodnotenie 12. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže sci-fi

Keď si vymýšľam

Prezentácia zborníka literárnych prác.
Gymnázium Vrbové štvrtok 14. apríla o 14.00 hod.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mesto Vrbové vás pozýva na

Jarný vrbovský jarmok

v sobotu 16. apríla

08.00 hod. vysielanie mestského rozhlasu
09.00 hod. DH Vrbovanka zdraví jarmočníkov
10.00 hod. vystúpenie folklórneho súboru Máj Piešťany
11.30 hod. predstavujú sa talenty II. ZŠ (členovia záujmových krúžkov)
12.00 hod. na dobrú náladu hrá DH Chtelničanka
12.50 hod. predstavujú sa talenty I. ZŠ (členovia záujmových krúžkov)
14.00 hod. záver kultúrneho programu

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ďalší jarmok - v poradí 60. od obnovenia jarmočnej tradície v r. 1991 - sa uskutoční
v sobotu 16. júla 2011.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Výzva na predloženie ponuky

17.3.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Výzva na predloženie ponuky

Mesto Vrbové, v zastúpení primátorom mesta Ing. Jánom Jánoškom, ako verejný obstarávateľ v zadaní zákazky s nízkou hodnotou na práce,

kód CPV hlavný slovník 45233142-6 Práce na oprave ciest,

vyzýva záujemcov o účasť v obstarávaní k predloženiu ponuky na predmet obstarávania
„Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií v rokoch 2011-2013 v meste Vrbové“.

Podklady k vypracovaniu ponuky sú prílohou tejto výzvy,
vrátane prílohy č.1 podkladov – vzor zmluvy o dielo.

Termín predkladania ponúk je do 29.3.2011 do 15.30 hod. na adresu uvedenú v podkladoch.

S pozdravom


Ing. Ján Jánoška v.r.
primátor


Prílohy:
a) Podklady k verejnému obstarávaniu zákazky s nízkou hodnotou „Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií v rokoch 2011-2013 v meste Vrbové“
b) Príloha č.1 k Podkladom....- Vzor zmluvy o dielo


Týždeň slovenských knižníc

13.3.2011

Týždeň slovenských knižníc

s uskutoční v čase od 23. marca do 3. apríla.
V tomto týždni sa budú môcť zapísať používatelia do MsK zdarma.
Knižnica je otvorená v pracovných dňoch od 12.00 do 18.00 hod. v areáli II. ZŠ.


Výber do prípravky

13.3.2011

Výber do prípravky

Základná škola, Školská ul. 4., Vrbové v spolupráci s MFK Vrbové
organizuje výber detí narodených po 1. apríli 2004

do školského športového strediska so zameraním na futbal -
do prípravky MFK Vrbové pre školský ro 2011/2012.

VÝBER SA USKUTOČNÍ V PONDELOK 4. a 11. APRÍLA o 15.00 hod.
v areáli školy na viacúčelovom ihrisku s umelou trávou.

Žiadame záujemcov, aby si so sebou priniesli športové oblečenie a obuv.


Mgr. Ladislav SLOVÁK, riaditeľ školy


Výzva na predloženie ponuky

8.3.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Výzva na predloženie ponuky

Mesto Vrbové, v zastúpení primátorom mesta Ing. Jánom Jánoškom, ako verejný obstarávateľ v zadaní zákazky s nízkou hodnotou na poskytovanie služieb, kód CPV hlavný slovník 90923000-3 Deratizačné služby a 90921000-9 Dezinfekčné a hubiace služby, vyzýva záujemcov o účasť v obstarávaní k predloženiu ponuky na predmet obstarávania „Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia v meste Vrbové“.

Podklady k vypracovaniu ponuky sú prílohou tejto výzvy, vrátane prílohy č.1 podkladov – vzor zmluvy o deratizácii, dezinsekcii a dezinfekcii.

Termín predkladania ponúk je do 21.3.2011 do 15.30 hod. na adresu uvedenú v podkladoch.

S pozdravom


Ing. Ján Jánoška v.r.
primátor


Prílohy:
a) Podklady k verejnému obstarávaniu zákazky s nízkou hodnotou „Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia v meste Vrbové“
b) Príloha č.1 k Podkladom....- Vzor zmluvy o deratizácii, dezinsekcii a dezinfekcii


Výzva na predloženie ponuky

3.3.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Výzva na predloženie ponuky

Mesto Vrbové, v zastúpení primátorom mesta Ing. Jánom Jánoškom,
ako verejný obstarávateľ v zadaní zákazky s nízkou hodnotou na dodávku tovarov vrátane súvisiacich služieb, kód CPV hlavný slovník 44421300 - Trezory,
vyzýva záujemcov o účasť v obstarávaní k predloženiu ponuky na predmet obstarávania „Trezor“.

Podklady k vypracovaniu ponuky sú prílohou tejto výzvy,
vrátane prílohy č.1 podkladov – vzor kúpnej zmluvy.

Termín predkladania ponúk je do 17.3.2011 do 15.30 hod. na adresu uvedenú v podkladoch.

S pozdravom


Ing. Ján Jánoška v.r.
primátor


Prílohy:
a) Podklady k verejnému obstarávaniu zákazky s nízkou hodnotou „Trezor“
b) Príloha č.1 k Podkladom.... Vzor kúpnej zmluvy


Riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Vrbovom

18.2.2011
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

7.2.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Mesto Vrbové oznamuje, že hľadá vhodného záujemcu na pracovné miesto
referent na útvare školstva, školského úradu.

Kvalifikačné predpoklady:

a) požiadavka odbornej a pedagogickej spôsobilosti pre niektorý druh alebo typ školy,

b) požiadavka minimálne piatich rokov pedagogickej praxe,

c) iné predpoklady: zdravotná spôsobilosť a bezúhonnosť.

Profesný životopis so žiadosťou je potrebné doručiť na adresu Mestský úrad Vrbové,
M. R .Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové s poznámkou „referent školského úradu“ najneskôr do
23.2.2011 do 17.00 hod.

Bližšie informácie poskytne PhDr. Bosák na č.t. 033/7350633.

Pohovor sa uskutoční dňa
25.2.2011o 13.00 hod. v kancelárií primátora mesta.


 
Ing. Ján Jánoška v.r.
primátor mesta
Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ

12.1.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Mesto Vrbové ako zriaďovateľ základných škôl

v y h l a s u j e

Zápis detí do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové pre školský rok 2011/2012, ktorý sa u s k u t o č n í


10. (štvrtok) a 11. (piatok) februára 2011
v čase od 14.00 do 17.00 hod.,

a to v týchto školách:

Základná škola, Komenského 2 Vrbové
Základná škola, Školská 4 Vrbové

Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia.
Každá škola pri zápise vyžaduje tieto osobné údaje:
a) rodný list dieťaťa
b) osobné údaje zákonných zástupcov, rodičov ( meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, a trvalé bydlisko).
Ďalšie náležitosti potrebné k zápisu určí riaditeľ, riaditeľka školy.
Mesto Vrbové ukladá riaditeľom základných škôl a materskej školy neodkladne zverejniť túto vyhlášku na viditeľnom mieste budovy školy a na internetovej stránke školy.

Vo Vrbovom 10. januára 2011
Ing. Ján Jánoška
primátor mestaObjednávka registra obnovenej evidencie pozemkov

11.1.2011

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M.R.Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
IČO:00313190, DIČ: 2020531040, Neplatca DPH,


Objednávka realizovania registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len ROEP) pre k.ú. Vrbové podľa pokynov spracovateľa GEOMETRA s.r.o. Trenčín, ktoré dodávateľovi poskytol dňa 5.1.2011.
Účasť dodávateľa za účelom poskytovania informácií občanom bude potrebná od 10.1.2011 do 9.2.2011 v zasadačke MsÚ vo Vrbovom v dňoch:

pondelok od 7.30 hod. – 12.00 hod. 13.00 hod. – 15.30 hod.
streda   13.00 hod. – 17.00 hod.
piatok od 7.30 hod. – 12.00 hod.  

Dohodnutá cena, ktorú mesto hradí geodetovi za poskytovanie informácií občanom a prijímanie namietok od občanov je 6 €/hodinu.

Celé znenie objednávky poskytovania informácií občanom vo veci realizovania registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)Výsledok obchodnej verejnej súťaže

11.1.2011
Pozvánka na riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

10.1.2011
Návrh registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) k.ú. Vrbové

31.12.2010

Mesto Vrbové
Komisia pre obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim v k.ú Vrbové


Všetkým známym účastníkom návrhu ROEP k.ú. Vrbové

V zmysle § 7 ods.1 zákona NR SR č. 419/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z.z. v platnom znení, Vám komisia pre obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim doručuje:

Výpis z návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) k.ú. Vrbové,

týkajúci sa pozemkov, ktoré sú podľa údajov vo Vašom vlastníctve alebo vo vlastníctve Vašich právnych predchodcov.
Výberové konanie na miesto vedúceho ekonomického útvaru

28.12.2010

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Mesto Vrbové oznamuje v zmysle ustanovenia § 5 z.č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších zmien o výkone práce vo verejnom záujme všetkým záujemcom, ktorí spĺňajú nasledujúce podmienky, že sa môžu uchádzať o miesto vedúceho ekonomického útvaru Mestského úradu Vrbové.

Prihlášky s požadovanými dokladmi je treba doručiť najneskôr do

dňa 21.1.2011 do 12.00 hod.

na adresu: Mestský úrad vo Vrbovom, M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové v zalepenej obálke s označením „výberové konanie – Ekonóm – NEOTVÁRAŤ“.

Zaslaním žiadosti na zaradenie do výberového konania uchádzač súhlasí s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania.

Výberová komisia pozve na výberové konanie uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa § 3 ods. 1 písm. a) až d) z.č. 552/2003 Z.z. najmenej 7 dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

Kvalifikačné predpoklady a požadované doklady


 
Ing. Ján Jánoška v.r.
primátor mesta
Pozvánka na riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

22.12.2010Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211


Mesto Vrbové v zmysle uznesenia MsZ vo Vrbovom č. 83/XI/2010 zo dňa 25.11.2010, v súlade so zákonom č. 138/1991 Z.z. v platnom znení o majetku obcí a podľa § 281 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení týmto

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž
na nájom a prevádzkovanie televíznych káblových rozvodov v meste Vrbové


Súťažné podklady:

    Zmluva o nájme a prevádzkovaní televíznych káblových rozvodov vo Vrbovom
    Príloha č.1 k zmluve o nájme a prevádzkovaní TKRVoľba hlavného kontrolóra mesta

29.11.2010

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom uznesením číslo 81/XI/2010 zo dňa 25.11.2010

v y h l a s u j e

na deň 12.1.2011 o 16.00 hod. v zasadačke Mestského úradu vo Vrbovom

voľbu hlavného kontrolóra na polovičný pracovný úväzok podľa zák.č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších zmien a noviel.

Požadované predpoklady a náležitosti prihlášky
Výsledky hlasovania v komunálnych voľbách

28.11.2010

Komunálne voľby
vo Vrbovom
27. novembra 2010

Počet oprávnených voličov:5170
Počet občanov, ktorí prišli voliť:2750 (53,19 %)
Voľby primátora – výsledky hlasovania

Počet platne hlasujúcich:2711


Zvolený primátor:

1. Ing. Ján Jánoška970 hlasov – 35,78 %Poradie ďalších kandidátov na funkciu primátora:

2. JUDr. Štefan Kubík 586 hlasov – 21,62 %
3. Dott. Mgr. Ema Maggiová, rod. Kraváriková 414 hlasov – 15, 27 %
4. Ing. Jaroslav Tomčík 224 hlasov – 8,26 %
5. František Tahotný 164 hlasov – 6,05 %
6. Mgr. Miroslav Šandrik151 hlasov – 5,57 %
7. Bc. Nina Horská150 hlasov – 5,53 %
8. Pavol Rakús52 hlasov – 1,92 %Voľby mestského zastupiteľstva – výsledky hlasovania


Počet platne hlasujúcich: 2664Zvolení poslanci:

1. JUDr. Štefan Kubík, SMER - SD 882 hlasov
2. Igor Spál , nezávislý kandidát872 hlasov
3. Pavol Rakús, nezávislý kandidát 742 hlasov
4. Ing. Jaroslav Tomčík, nezávislý kandidát 742 hlasov
5. Mgr. René Just, nezávislý kandidát 675 hlasov
6. Mgr. Juraj Koreň, nezávislý kandidát 665 hlasov
7. Ing. Jozef Duračka, nezávislý kandidát 657 hlasov
8. PhDr. Jana Miklášová, Strana zelených Slovenska 651 hlasov
9. Rastislav Bartakovič, KDH 635 hlasov
10. Bc. Nina Horská, nezávislá kandidátka 634 hlasov
11. Mgr. Miroslav Šandrik, Strana zelených Slovenska 577 hlasov
Náhradníci:

1. PaedDr. Ivan Borovský, SMER – SD520 hlasov
2. Ing. Ladislav Sabo, nezávislý kandidát 507 hlasov
3. Mgr. Stanislava Varinská, KDH 469 hlasov
4. Marián Bartulák, Strana zelených Slovenska 464 hlasov
5. Tatiana Prievozníková, KDH 464 hlasov


Vianočné trhy

26.11.2010

Mesto Vrbové plánuje uskutočniť aj tento rok

Malé vianočné vrbovské trhy

Budú sa konať vo štvrtok a piatok 9. a 10. decembra. Nebude chýbať tradičná primátorská kapustnica a kultúrny program.
Bližšie informácie získate u pracovníčky Mestského úradu vo Vrbovom Márie Sudorovej (budova Mestského úradu, bývalý dom služieb, 2.poschodie, tel.7350638)
Uznesenie Ústrednej volebnej komisie

24.11.2010

Uznesenie Ústrednej volebnej komisie č. 31 zo 16. novembra 2010

„Tretie osoby (vrátane kandidátov) sa môžu zúčastniť na sčítavaní hlasov okrskovými volebnými komisiami na základe povolenia okrskových volebných komisií a pri sčítavaní hlasov miestnymi volebnými komisiami na základe povolenia Ústrednej volebnej komisie.“

Okrskové volebné komisie:

Okrsok č. 1
I. Základná škola, Školská ulica 1006/4

Okrsok č. 2:
Gymnázium Vrbové, Beňovského ulica 358/100

Okrsok č. 3:
II. základná škola, Komenského ulica 1120/2

Okrsok č. 4:
Stredná odborná škola, Zigmundíkova ulica 334/5 – vchod z Beňovského ulice (pri synagóge)
Oznámenie Mestskej volebnej komisie vo Vrbovom

23.11.2010

Mestská volebná komisia vo Vrbovom v súlade s ust. § 19 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že

JUDr. Ivan Nosko, 59 r.,
SMER – sociálna demokracia

sa dňa 27. 10. 2010 vzdal svojej kandidatúry pre voľby poslanca Mestského zastupiteľstva konané dňa 27. 11. 2010.


Vo Vrbovom 1. 11. 2010 Ing. Michal Puobiš,
predseda Miestnej volebnej komisiePozvánka na riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

22.11.2010
Predvolebné mítingy vo Vrbovom

12.11.2010

 • 17. novembra Ing. Ján Jánoška

 • 19. novembra KDH

 • 21. novembra Ing. Jaroslav Tomčík

 • 22. novembra JUDr. Štefan Kubík, Smer-SD

 • 24. novembra Dott. Mgr. Ema MaggiováKomunálne voľby

12.11.2010

KOMUNÁLNE VOĽBY
MESTO VRBOVÉ

Sobota
27. NOVEMBRA 2010
7.00 - 20.00 hod.


OZNÁMENIE
o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy mesta Vrbové

Mesto VRBOVÉ
Podľa zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
vám oznamujeme, že:

1. Voľby do orgánov samosprávy mesta sa budú konať
V sobotu 27. novembra 2010 v čase od 7.00 hodiny do 20.00 hodiny,
2. Miestom konania volieb je podľa Vášho trvalého pobytu volebná miestnosť:

Okrsok č.1:

Na I. Základnej škole, Školská ulica 1006/4.
Pre voličov bývajúcich na uliciach:
1. mája, Gen. M. R. Štefánika (rodinné domy), Hrabinská, Hviezdoslavova, Kopaničky, Mikulášska, Nám. sv. Cyrila a metoda, Oslobodenia, Priehradná, Rekreačná, RO Čerenec, Sadová, Sasinkova, Sietna, Školská, Vinohradnícka.

Okrsok č.2:

na Gymnáziu Vrbové, Beňovského ulica 358/100,
pre voličov bývajúcich na uliciach:
Námesie Slobody, ulice 8. marca, Bernolákova, Cintorínska, Družstevná, Hollého, Krížna, Mieru, P. Jantauscha, Poľná, Slovanská, Stražovská, Šteruská.

Okrsok č.3:

Na II. Základnej škole, Komenského ulica 1120/2,
pre voličov bývajúcich na uliciach:
6. apríla (č. 360 - 368), F. Kráľa, Komenského, Krátka, M. Beňovského (bytovka), Novoutvorená, Piešťanská cesta, Semenárska.

Okrsok č.4:

Na strednej odbornej škole, Zigmundíkova ul. 334/5 - vchod z Beňovského ul.(pri synagóge),
pre voličov bývajúcich na uliciach:
6. apríla (bytovka 325), Bočná, Gen.M.R. Štefánika (bytovka 208), Hoštáky, J.Zigmundíka, M. Beňovského (rodinné domy), Námestie J. Emanuela, Sídlisko 9.mája, SNP, Sukennícka, Športová


Občania mesta Vrbové, ktorí nemajú bližšie špecifikovaný trvalý pobyt na územý nášho mesta - v evidencii obyvateľov majú ako miesto trvalého pobytu uvedené len mesto Vrbové - sú zaradení do Okrsku č. 1.Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

3.11.2010
Stretnutie absolventov gymnázia

21.10.2010

Trnavský samosprávny kraj
Gymnázium
Jána Baltazára Magina Vrbové

Beňovského 35/100
922 03 Vrbové

oznamuje,
že pri príležitosti

10. výročia založenia školy

sa 28.októbra 2010 o 14.00 hod.

uskutoční

neformálne stretnutie absolventov školy.

Podrobnosti na www.gvrbove.edu.sk
Vyhlásenie kandidatúry

12.10.2010

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby primátora mesta vo Vrbovom 27. novembra 2010

Mestská volebná komisia vo Vrbovom podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby primátora mesta zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Nina Horská, Bc., 46 r., konateľka s.r.o., Vrbové, Hrabinská 1708/28, nezávislý kandidát
2. Ján Jánoška, Ing., 44 r., riaditeľ školy, Vrbové, Slovanská 577/17, nezávislý kandidát
3. Štefan Kubík, JUDr., 47 r., právnik ÚPSV a R, Vrbové, 6. apríla 365, SMER – sociálna demokracia
4. Ema Maggiová, rod. Kraváriková, Dott., Mgr., 55 r., podnikateľka, Vrbové, Slovanská 524/30, nezávislý kandidát
5. Pavol Rakús, 42 r., zamestnanec Slovenskej pošty, Vrbové, 9.mája 319/1, nezávislý kandidát
6. Miroslav Šandrik, Mgr., 33 r., advokát, Vrbové, Strážovská 625/1,Strana zelených Slovenska
7. František Tahotný, 39 r., podnikateľ, Vrbové, Fraňa Kráľa 1762/42, NOVÁ DEMOKRACIA
8. Jaroslav Tomčík, Ing., 41 r., učiteľ, Vrbové, Súkenícka 250/13, nezávislý kandidátVYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva vo Vrbovom 27. novembra 2010

Mestská volebná komisia vo Vrbovom podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva vo Vrbovom zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Daniela Bahnová, 50 r., pokladníčka, SNS
2. Rastislav Bartakovič, 33 r., SZČO, podnikateľ, KDH
3. Marián Bartulák, 32 r., riaditeľ spoločnosti, SZS
4. Miroslav Blatnický, Ing., 26 r., študent, SNS
5. Ivan Borovský, PaedDr., 62 r., primátor mesta, SMER
6. Silvester Boškovič, Mgr., 33 r., IT manažér, SZS
7. Boris Brandejs, 43 r., podnikateľ, ND
8. Oto Broll, 55 r., agronóm, ND
9. Erik Cifra, 24 r., SZČO, SDKÚ - DS
10. Marcel Čechvala, 32 r., manažér predaja, nezávislý kandidát
11. Zuzana Delea, 34 r., vychovávateľka, MOST – HÍD
12. Jozef Drinka, 61 r., dôchodca, SMER
13. Milan Drinka, 47 r., mestský policajt, SMER
14. Jozef Duračka, Ing., 54 r., elektrotechnický inžinier, nezávislý kandidát
15. Jozef Fekete, 50 r., murár, MOST – HÍD
16. Oľga Hanzlíková, 64 r., dôchodkyňa, KDH
17. Anna Holičová, 27 r., súkromná podnikateľka, MOST – HÍD
18. Nina Horská, Bc., 46 r., konateľka s.r.o., nezávislý kandidát
19. Mária Ježková, Ing., 33 r., štátny zamestnanec, KDH
20. René Just, Mgr., 39 r., pedagóg, nezávislý kandidát
21. Pavol Káčerek, 30 r., obchodný manager, ND
22. Oxana Karasová, rod. Jankechová, 36 r., SZČO živnostníčka, nezávislý kandidát
23. Juraj Karlík, 38 r., podnikateľ, ND
24. Andrej Kolník, 25 r., manager predaja, ND
25. Eva Kóňová, 24 r., študent vysokej školy, SDKÚ – DS
26. Juraj Koreň, Mgr., 35 r., produktový manažér, nezávislý kandidát
27. Ľudovít Kramárik, 54 r., pracovník energetiky, ND
28. Štefan Kubík, JUDr., 47 r. , právnik ÚPSVaR, SMER
29. Daniel Majerník, 38 r., živnostník, nezávislý kandidát
30. Andrej Mešenec, Mgr., 27 r., advokátsky koncipient, nezávislý kandidát
31. Jana Miklášová, PhDr., 48 r., stredoškolská učiteľka, SZS
32. Peter Nižnanský, Ing., 53 r., predseda PD, SMER
33. Ivan Nosko, JUDr., 59 r., riaditeľ daňového úradu, SMER
34. Lenka Piačková, Bc., 46 r., učiteľka v materskej škole, nezávislý kandidát
35. Tatiana Prievozníková, 50 r., SZČO, podnikateľka, KDH
36. Ján Prištic, Ing., 54 r., podnikateľ, SNS
37. Igor Puobiš, Mgr., Mgr., 28 r., kontrolór NKÚ, ND
38. Pavol Rakús, 42 r., zamestnanec Slovenskej pošty, nezávislý kandidát
39. Branko Remiáš, 31 r., technik, ND
40. Jozef Sabo, 74 r., technik, ĽS - HZDS
41. Ladislav Sabo, Ing., 50 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
42. Igor Spál, 46 r., riaditeľ spoločnosti, nezávislý kandidát
43. Peter Stračár, Ing., 35 r., riaditeľ katastra, SMER
44. Ivan Sudora, 31 r., technik, ND
45. Miroslav Šandrik, Mgr., 33 r., advokát, SZS
46. František Tahotný, 39 r., podnikateľ, ND
47. Jaroslav Tomčík, Ing., 41 r., učiteľ, nezávislý kandidát
48. Jozef Uhlík, 56 r., strojník, nezávislý kandidát
49. Stanislava Varinská, Mgr., 39 rokov, učiteľka ZŠ, KDH
50. Zdenko Zeleňák, Ing., 47 r., SZČO, podnikateľ, KDH
51. Eva Žáková, 56 r., SZČO, podnikateľka, KDH

Vo Vrbovom, 06.10.2010


 
Ing. Michal Puobiš, predseda mestskej volebnej komisieDni mesta Vrbové

2.10.2010

piatok 8.októbra

15.00

Výstava karikaturistov Višegrádskej štvorky o kúpeľníctve a kúpeľoch
- gymnázium


19.00 - 24.00

Jarmočná zábava, vystupuje Borovienka, rozprávač strýco Izidor
- nádvorie kúriesobota 9.októbra

Jarmok
8.00 vysielanie mestského rozhlasu
9.00 - 14.00

kultúrny program, súťaž o vrbovský dukát
- pred domom kultúry

14.00

Futbalový turnaj internacionálov (MŠK Vrbové, ŠK Spišské podhradie, ZMO Jaslovské Bohunice)
- štadión


utorok 12.októbra

17.00

Výstava Fotili sme na Vítkovsku
- Kúria M. Beňovského (1.poschodie)

Podávanie kandidátnych listín

30.9.2010
Pozvánka na riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

30.9.2010Jesenný vrbovský jarmok

18.9.2010
jesenny vrbovsky jarmok

Mesto Vrbové Vás pozýva na

Jesenný vrbovský jarmok

sobota 9. októbra


Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v jazde na pákových drezinách

13.9.2010

Občianske združenie Čango a mesto Vrbové Vás pozýva
V sobotu 18.septembra 2010
na 3. ročník

MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
V JAZDE NA PÁKOVÝCH DREZINÁCH

Začiatok o 10:00 hod. na železničnej stanici Vrbové


PROGRAM
 • Súťaž v šprinte na pákových drezinách na trati 300m (4-členné družstvá)
 • Súťaž v šprinte na pákových drezinách na dlhej trati 8000m (6-členné družstvá)
 • Rekreačné jazdy na šliapacích drezinách
 • Jazda na triximobile
 • Hry pre deti
 • Kultúrny program

Registrácia družstiev od 9:30 hod.
Na záver, kto môže súťažiť? Každý (od 16 rokov), ktorý zabezpečí potrebný počet priateľov do družstva. Prihlášky do súťaže a bližšie informácie: cango@centrum.sk; tel. 0903 174748, 0903 289960

jazda na pakovych drezinachInformácie ku komunálnym voľbám

13.9.2010

Mesto Vrbové oznamuje, že dôležité informácie potrebné ku komunálnym voľbám a tiež tlačívá sú umiestnené na web stránkach Ministerstva vnútra SR: http://www.minv.sk/?volby-oso2010
Zverejnenie počtu obyvateľov

3.9.2010
Program hospodárskeho sociálneho rozvoja TTSK na roky 2009 - 2015

26.8.2010

Oznámenie

„Program hospodárskeho sociálneho rozvoja
Trnavského samosprávneho kraja na roky 2009 - 2015“

Trnavský samosprávny kraj, sekcia regionálneho rozvoja Starohájska 10, 917 01 Trnava predložil dňa 23. 08. 2010 Krajskému úradu životného prostredia Trnava, odboru štátnej správy zložiek ŽP podľa ust. § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) Správu o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na roky 2009 -2015“, ktorú Vám podľa ust. § 10 ods. 3 zákona ako dotknutej obci predkladáme na zaujatie stanoviska.

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program hospodárskeho sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na roky 2009 -2015“ sú zverejnené na webstránke:

http://eia.enviroportal.sk/zoznam

 
Ing. Marta Škodová,
poverená zastupovaním vedúceho
odboru štátnej správy zložiek
životného prostredia
Pozvánka na riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

19.8.2010Oznámenie o čase a mieste konania referenda

19.8.2010

O Z N Á M E N I E

o čase a mieste konania referenda

Mesto V R B O V É

Podľa § 7 zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme že:


1. referendum sa bude konať

v sobotu 18. septembra 2010 v čase od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

2. miestom konania referenda je podľa Vášho trvalého pobytu miestnosť:


Okrsok č. 1

Miestom konania referenda v okrsku č. 1 je miestnosť na I. Základnej škole, Školská ulica 1006/4, pre občanov oprávnených hlasovať v referende bývajúcich na uliciach:
1. mája, Gen. M. R. Štefánika (rodinné domy), Hrabinská, Hviezdoslavova, Mikulášska, Námestie sv. Cyrila a Metoda, Kopaničky, Oslobodenia, Priehradná, Rekreačná, RO Čerenec, Sadová, Sasinkova, Sietna, Školská, Vinohradnícka.

Okrsok č. 2

Miestom konania volieb konania referenda v okrsku č. 2 je miestnosť na Gymnáziu Vrbové, Beňovského ulica 358/100, pre občanov oprávnených hlasovať v referende bývajúcich na uliciach:
Námestie slobody, ulice Bernolákova, Cintorínska, Družstevná, Hollého, Mieru, Poľná, Slovanská, Stražovská, Šteruská, 8. marca, P. Jantauscha, Krížna.

Okrsok č. 3

Miestom konania volieb konania referenda v okrsku č. 3 je miestnosť na II. Základnej škole, Komenského ulica 1120/2, pre občanov oprávnených hlasovať v referende bývajúcich na uliciach:
F. Kráľa, Komenského, Piešťanská cesta, M. Beňovského (bytovka), 6. apríla (č. 360 - 368), Krátka, Novoutvorená, Semenárska.

Okrsok č. 4

Miestom konania volieb konania referenda v okrsku č. 4 je miestnosť na Strednej odbornej škole, Zigmundíkova ul. 334/5 – vchod z Beňovského ul. (pri synagóge), pre občanov oprávnených hlasovať v referende bývajúcich na uliciach:
Bočná, J. Zigmundíka, Gen. M. R. Štefánika (bytovka 208), Hoštáky, M. Beňovského (rodinné domy), Námestie J. Emanuela, Sídlisko 9. mája, SNP, Súkennícka, Športová, 6. apríla (bytovka 325).PaedDr. Ivan Borovský,
primátor mesta, v. r.Výzva k predloženiu ponuky na kamerový systém

12.8.2010

     Mesto Vrbové, v zastúpení primátorom mesta PaedDr. Ivanom Borovským, ako verejný obstarávateľ v zadaní zákazky s nízkou hodnotou na dodávku tovarov vrátane súvisiacich služieb, kód CPV hlavný slovník 35113000-9 bezpečnostné inštalácie, doplnkový slovník FB09-1 pre bezpečnostné systémy Vás vyzýva k predloženiu ponuky na predmet obstarávania "Kamerový systém".

     Podklady k vypracovaniu ponuky sú prílohou tejto výzvy, vrátane prílohy č.1 podkladov - vzor kúpnej zmluvy

     Obhliadka je povinná, stanovená na 18.8.2010 o 11.00 hod., podrobné pokyny sú v podkladoch.

     Termín predkladania ponúk je do 26.8.2010 do 15.30 hod. na adresu uvedenú v podkladoch.

Prílohy:
a) Podklady k verejnému obstarávaniu zákazky s nízkou hodnotou "kamerovy system"
b) Príloha č.1 k Podkladom... Vzor kúpnej zmluvy

kamerovy-system


Hasičská súťaž o pohár primátora mesta

10.8.2010
hasic

DHZ Vrbové
Vás pri príležitosti osláv
130. výročia založenia
DHZ vo Vrbovom

pozýva na IV. ročník

HASIČSKEJ SÚŤAŽE
o pohár primátora mesta Vrbové

14. augusta 2010 o 13:00 hod
na parkovisku Trikota
občerstvenie zabezpečené


Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

21.6.2010