English Deutsch Français Español

Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany

Informácie
Zmluvy
Výzvy na predloženie ponuky
Objednávky
Faktúry

Informácie

Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany: Výkaz

časť Kanalizácia Vrbové
zverejnené 25.11.2015

A - Sprievodná správa
B - Súhrnná technická správa
C - Prehľadná situácia
D1 - Situácia - Katastrálna mapa č. 1
D2 - Situácia - Katastrálna mapa č. 2

PS 01 Technológia ČOV:
G1 - Technická správa - technológia
G2 - ČS1,2,4,5 - technológia
G2 - ČS3 - technológia

SO 01 Gravitačná kanalizácia:
E01-1 Technická správa
E01-2 Klad listov situácie
E01-7 Priečne rezy telesom štátnych ciest
E01-8 Križovanie toku, VTL plyn, vodovody
E01-9 Zoznam vytyčovacích prvkov
PP 1
PP 2
PP 3
PP 4
PP 5
PP 6
PP 7
PP 8
PP 9
PP 10
PP 11
PP 12
PP 13
PP 14
Revízna šachta
Situácia 1
Situácia 2
Situácia 3
Situácia 4
Situácia 5
Situácia 6
Situácia 7
Situácia 8
Situácia 9
Uloženie potrubia

SO 02 Stavebná časť ČS + výtlačné potrubia:
E02-1 Technická správa1
E02-2 Klad listov situácie
E02-3 1-4 Situácia 1 SO 02
E02-3 1-4 Situácia 2 SO 02
E02-3 1-4 Situácia 3 SO 02
E02-3 1-4 Situácia 4 SO 02
E02-4 1,2 Pozdĺžne profily výtlaky 1
E02-4 1,2 Pozdĺžne profily výtlaky 2
E02-5 Čerpacie stanice
E02-5-2 Čerpacie stanice
E02-6 Odvzdušňovacia šachta
E02-7 Uloženie potrubia-výtlak
E02-8 Križovanie toku Holeška
E02-9 Zoznam vytyčovacích prvkov

SO 03 El. prípojky k ČS:
Prípojky ČS1 - ČS5 Vrbové

SO 04 Kanalizačné prípojky:
E04-1 Technická správa
E04-2 Vzorové riešenie kanalizačného odbočenia

SO 05 Prekládka vodovodu:
E05-1 Technická správa
E05-2 Situácia 1 SO 05
E05-3 Pozdĺžny profil - preložka vodovodu
E05-4 Uloženie potrubia - preložka
E05-5 Zoznam vytyčovacích prvkov


časť Kanalizácia Krakovany
zverejnené 25.11.2015
A - Sprievodná správa
B - Súhrnná technická správa Krakovany
Situácia KM
Prehľadná situácia
Klad listov

PS 01 Technológia ČS:
Krakovany ČS2
Zoznam strojov
Rozpis armatúr
Technická správa technologia ČS2

SO 01 Gravitačná kanalizácia:
E01-1 Technická správa
E01-5 Revízna šachta
E01-6 Uloženie potrubia
E01-7 Priečne rezy telesom štátnych ciest
E01-8 Zoznam vytyčovacích prvkov
Klad listov
pozdĺžny profil AA
pozdĺžny profil AA1
pozdĺžny profil AA1_1
pozdĺžny profil AA1_1_1
pozdĺžny profil AA2
pozdĺžny profil AA3
pozdĺžny profil AA4
pozdĺžny profil AA6
pozdĺžny profil AA7
pozdĺžny profil AA7_1
Prehľadná mapa
Situácia 1
Situácia 2
Situácia 3
Situácia 4
Situácia 5

SO 02 Stavebná časť ČS + výtlak:
E02-1 Technická správa1
E02-7 Uloženie potrubia-výtlak
KL PS O1390
pozdĺžny profil výtlak
PS 1630
Situácia výtlak

SO 03 El. prípojka k ČS:
Prípojka ČS Krakovany

SO 04 Kanalizačné prípojky:
E04-1 Technická správa
E04-2 Vzorové riešenie kanalizačného odbočenia


Výzvy na predloženie ponuky

Názov formulára Dátum zverejnenia
Formulár § 9 ods. 9 Výzva na predloženie ponuky - Archeologický výskum pre stavbu „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany“
10.12.2015
Formulár § 9 ods. 9 Výzva na predloženie ponuky - Vypracovanie prevádzkových poriadkov stavby „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany“
3.12.2015
Formulár § 9 ods. 9 Výzva na predloženie ponuky - Výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule v rámci projektu „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany“ v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC121/122-2015
3.12.2015
Formulár § 9 ods. 9 Výzva na predloženie ponuky - Geodetické práce pre stavbu „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany“
3.12.2015
Formulár § 9 ods. 9 Výzva na predloženie ponuky - Zabezpečenie externého riadenia projektu „Dobudovanie kanalizácie Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany, v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC121/122-2015
3.12.2015
Formulár § 9 ods. 9 Výzva na predloženie ponuky - Vypracovanie projektovej dokumentácie – prenosné dopravné značenie pre stavbu „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany“
3.12.2015
Formulár § 9 ods. 9 Výzva na predloženie ponuky - Plán organizácie výstavby pre stavbu „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany“
3.12.2015
Formulár § 9 ods. 9 Výzva na predloženie ponuky - Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany“ a vypracovanie realizačnej dokumentácie na vybrané objekty stavby
3.12.2015


ZMLUVY

Názov zmluvy/dohody Dátum zverejnenia
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - kanalizačné potrubie na parcele reg. „C“ č. 288/3 - Obec Krakovany
20.11.2015
Rámcová dohoda - realizácia verejného obstarávania - Visions, s.r.o., Trnava
29.10.2015
Zmluva o nájme pozemku č. 5/2015 - Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Trnava
24.10.2015
Nájomná zmluva č. 6E o prenechaní pozemkov na dočasné užívanie pre účel stavby „Dobudovanie kanalizácie v meste Vrbové“ - Mesto Vrbové - Stanislav Michna
23.10.2015
Nájomná zmluva č. 6D o prenechaní pozemkov na dočasné užívanie pre účel stavby „Dobudovanie kanalizácie v meste Vrbové“ - Mesto Vrbové - Ľuboš Sudora
23.10.2015
Nájomná zmluva č. 6C o prenechaní pozemkov na dočasné užívanie pre účel stavby „Dobudovanie kanalizácie v meste Vrbové“ - Mesto Vrbové - Miroslav Slovák, Monika Slováková
23.10.2015
Nájomná zmluva č. 6B o prenechaní pozemkov na dočasné užívanie pre účel stavby „Dobudovanie kanalizácie v meste Vrbové“ - Mesto Vrbové - Ing. Martin Siblík, Zuzana Siblíková
23.10.2015
Nájomná zmluva č. 6A o prenechaní pozemkov na dočasné užívanie pre účel stavby „Dobudovanie kanalizácie v meste Vrbové“ - Mesto Vrbové - Peter Liška, Anna Lišková
23.10.2015
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - pozemky parc. reg „C", okres Piešťany, v k.ú Vrbové, v k.ú. Stráže - Trnavský samosprávny kraj
23.10.2015
Zmluva o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na rozhodnutie o využití územia - obytný súbor - IBV KOPEC Vrbové + inžinierske siete a miestne komunikácie - Inžiniersky objekt: IO Splašková kanalizácia DN 300, stoka Al-10, v dĺžke 124 m
17.10.2015
Zmluva o dielo - Vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného prípspevku na projekt - SE GROUPPE, s. r. o., Bratislava
1.10.2015


OBJEDNÁVKY

Č. obj. - detail (.pdf)
Dodávateľ
Popis plnenia
. Cena
Dátum vystavenia
Dátum zverejnenia
3
Michlovský spol. s r. o., Piešťany
vydanie vyjadrenia o existencii podzemných telekomunikačných zariadení
2.9.2015
22.12.2015
2
EKOS PLUS, s. r. o., Bratislava
vypracovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany“
12.8.2015
22.12.2015
1
Roman Klčo, Vrbové
geodetické a kartografické práce
5 000 €
11.8.2015
22.12.2015


FAKTÚRY


Dodávateľ
Cena s DPH
Dátum zverejnenia
Detail faktúry
Monstav projekt, s. r. o., Levice
12 120 €
23.12.2015
detail
SE GROUPPE, s. r. o., Bratislava
7 500,00 €
21.12.2015
detail
Technický skúšobný ústav, š.p., Piešťany
144,00 €
21.12.2015
detail
Roman Klčo, Geodetická kancelária, Vrbové
5 000,00 €
21.12.2015
detail
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany
9,60 €
21.12.2015
detail
Slovak Telekom, a.s., Bratislava
24,00 €
21.12.2015
detail
EKOS PLUS, s. r. o., Bratislava
2 160,00 €
21.12.2015
detail
Michlovský spol. s r. o., Piešťany
13,00 €
21.12.2015
detail