English Deutsch Français Español
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Vrbové
na roky 2013 - 2017
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Vrbové na roky 2013 - 2017
Všeobecne záväzné nariadenia
Rok 2016
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 5/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vrbové

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o miestnych daniach na území mesta Vrbové

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o dani z nehnuteľnosti na území mesta Vrbové
Rok 2015
Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na Ul. J. Zigmundíka č. 295/4 a Sídl. 9. mája č. 322/25 vo Vrbovom a ostanými bytmi v meste Vrbové

Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na Ul. Hrabinskej 1726/11 a 13 v meste Vrbové

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2015 - o určení názvu ulíc v meste Vrbové

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2015 - o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území mesta Vrbové

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2015 - Požiarny poriadok mesta Vrbové

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2015 - o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované v Domove Klas, n. o.

Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a určení úhrady za opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Vrbové

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 - metodické usmernenie pre umiestňovanie veľkoplošných reklamných, informačných a propagačných zariadení na území mesta Vrbové

Príloha k VZN č. 9/2015

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č. 5/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Vrbové

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na Hrabinskej ul. vo Vrbovom

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 o poskytovaní jednorazovej pomoci v hmotnej núdzi, jednorazovej sociálnej dávky a sociálnej pôžičky občanom mesta Vrbové

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na ul. J. Zigmundíka č. 295/4 a Sídl. 9. mája č. 322/25 vo Vrbovom a ostatnými nájomnými bytmi v meste Vrbové

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 Vyhlásenie záväznej časti Zmeny 04/2014 Územného plánu mesta Vrbové
Príloha k VZN č. 5/2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o o zrušení Mestskej polície

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vrbové

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o miestnych daniach

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o dani z nehnuteľnosti
Rok 2014
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č. 5/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Vrbové
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie - Zrušenie mestskej polície vo Vrbovom zverejnené 14. 10. 2014
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2014 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2014 o miestach na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií pred voľbami do Európskeho parlamentu 2014
Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č.5/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a určení úhrady za opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Vrbové
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Vrbové
Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2014 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vrbové
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2014 o miestnych daniach
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2014 o dani z nehnuteľnosti
Rok 2013
Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2013 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi na území mesta Vrbové
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č.6/2012
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č.5/2011
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č.6/2012
Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Vrbové
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č.5/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a určení úhrady za opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Vrbové
Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2013 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach -Trhový poriadok
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vrbové
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2013 o miestnych daniach na území mesta Vrbové
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2013 o dani z nehnuteľnosti na území mesta Vrbové
Rok 2012
Návrh všeobecne záväzné nariadenie č.2/2013 o miestnych daniach
Návrh všeobecne záväzné nariadenie č.1/2013 o dani z nehnuteľnosti
Návrh všeobecne záväzné nariadenie č.3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2012 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Vrbové
Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2012 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované v Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb Klas, n.o.
Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a určení úhrady za opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Vrbové
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, jednorazovej sociálnej dávky a sociálnej pôžičky občanom mesta Vrbové
Návrh dodatok č.3 k prílohe č.1 a k prílohe č.2 všeobecne záväzného nariadenia č.4/2010
Smernica mesta Vrbové k volebnej kampani pred voľbmi do NRSR dňa 10. marca 2012 na území Vrbového
Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2012 poplatok za komunálne odpady
Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2012 o miestnych daniach
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2012 o dani z nehnuteľnosti
Rok 2011
VZN č.7/2011 - Všeobecne záväzné nariadenie - záväzná časť zmeny 03/2011 Úzmeného plánu mesta Vrbové
VZN č.6/2011 - Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze používania alkoholických nápojov
VZN č.5/2011 - Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvu ulíc
VZN č.4/2011 - Štatút rekreačnej oblasti Čerenec Vrbové
VZN č.3/2011 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č.2/2011 - o miestnych daniach na území mesta Vrbové
VZN č.1/2011 - o dani z nehnuteľnosti
Rok 2010
VZN č.8/2010 - o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
VZN č.7/2010 - Povodňový plán záchranných prác mesta Vrbové
Príloha č.1/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.6/2010
VZN č.6/2010 - ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu mesta Vrbové
VZN č.5/2010 - O parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách
VZN č.4/2010 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Vrbové
VZN č.3/2010 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č.2/2010 - o miestnych daniach na území mesta Vrbové
VZN č.1/2010 - o dani z nehnuteľnosti
Rok 2009
VZN 6/2009 - o poskytovaní sociálnych sluľieb
Dodatok č.2/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2008
Dodatok č.1/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2008
Návrh k dodatku č.2/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2008
VZN 5/2009 - o nakladaní s nájomnými bytmi na Hrabinskej ulici
VZN 5/2009 - príloha č.1 - Zoznam zdravotných postihnutí
Dodatok č.1/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2008
VZN 3/2009 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vrbové
VZN 2/2009 - o miestnych daniach na území mesta Vrbové
VZN 1/2009 - o dani z nehnuteľnosti na území mesta Vrbové
Rok 2008
VZN 7/2008 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
VZN 6/2008 - o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní na území mesta Vrbové
VZN 5/2008 - o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové
VZN 4/2008 - o držaní psov na území mesta Vrbové
VZN 3/2008 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN 2/2008 - o miestnych daniach
VZN 1/2008 - o dani z nehnuteľnosti
Rok 2007
VZN 7/2007 - o udeľovaní ocenení mesta Vrbové
VZN 8/2007 - o nakladaní s nájomnými bytmi na sídl. 9. mája a Ul. Zigmundíkovej
VZN 6/2007 - záväzná časť UPN mesta Vrbové
VZN 5/2007 - o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách
VZN 4/2007 - Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Vrbové
VZN 3/2007 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN 2/2007 - o miestnych daniach
VZN 1/2007 - o dani z nehnuteľnosti
Rok 2006
VZN 11/2006 - k poskytovaniu dotácii právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
VZN 10/2006 - o celomestskej deratizácii
VZN 9/2006 - o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
VZN 8/2006 - o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - Trhový poriadok
VZN 7/2006 - o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní na území mesta Vrbové
VZN 6/2006 - o zásadách uskutočňovania propagácie a reklamy na území mesta Vrbové
VZN 5/2006 - o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a elektroodpadom na území mesta Vrbové
VZN 4/2006 - o zriadení úradnej tabule mesta Vrbové a informačných tabúľ mesta Vrbové
VZN 3/2006 - o podmienkach poskytovania finančného príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov, príspevku na dopravu, príspevku na tvorbu úspor, príspevku akreditovanému subjektu a fyzickej a právnickej osobe na vykonávanie opatrení podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VZN 2/2006 - o poskytovaní jednorázových sociálnych dávok, návratových finančných príspevkov a dávok v hmotnej núdzi občanom mesta Vrbové
VZN 1/2006 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Rok 2005
VZN 5/2005 - o určení školských obvodov základných škôl
VZN 2/2005 - o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie malými zdrojmi znečisťovania
VZN 1/2005 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Rok 2004
VZN 2/2004 - o chove spoločenských a hospodárskych zvierat
VZN 6/2002 Dodatok č. 1/2004 - o opatrovateľskej službe
Rok 2002
VZN 5/2002 - Požiarny poriadok mesta Vrbové
VZN 3/2002 - Dodatok - o vymedzení miesta na vylepovanie volebných plagátov oprávnených politických subjektov, petičných výborov a nezávislých kandidátov vo volebnej kampani.
VZN 2/2002 - o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov
Rok 2001
VZN 2/2001 - o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste Vrbové
VZN 1/2001 - o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní v meste Vrbové
Rok 2000
VZN 3/2000 Dodatok č. 3 - o miestnych poplatkoch
VZN 3/2000 Dodatok č. 2 - o miestnych poplatkoch
VZN 3/2000 Dodatok č. 1 - o miestnych poplatkoch
VZN 3/2000 - o miestnych poplatkoch
VZN 2/2000 - Štatút rekreačnej oblasti Čerenec Vrbové
Rok 1999
VZN 20b/1999 - o prevádzke domu smútku a mestského cintorína vo Vrbovom
VZN 2/1999 - o používaní zábavnej pyrotechniky