English Deutsch Français Español
ÚRADNÁ TABUĽA mesta Vrbové
1.2.2016
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 4/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
29.1.2016
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 5/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové
21.1.2016
Plánované prerušenie distribúcie elektriny 15. marca 2016
15.1.2016
Plánované prerušenie distribúcie elektriny 16. februára 2016
30.12.2015
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti - DD22/2016 - Adventuris, s. r. o., Bratislava - 2. februára 2016
30.12.2015
Verejná vyhláška - začatie stavebného konania stavba TA_Vrbové, nová TS, VNK, NNK za družstvom, stavebník: Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava
28.12.2015
Uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom 10. decembra 2015
22.12.2015
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky -
mesto Vrbové zverejňuje elektronickú adresu, na ktorú môže volič zaslať svoju žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu alebo požiadať o voľbu poštou:
e-mail: prednosta@vrbove.sk
14.12.2015
Výzva na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná, a. s.
11.12.2015
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti - Creditors, s. r. o., Bratislava - 21. januára 2016
10.12.2015
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Delegovanie do okrskových volebných komisií
Podľa § 49 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže do okrskovej volebnej komisie delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka.
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií vo Vrbovom možno doručiť v lehote do 11. januára 2016 primátorovi mesta Vrbové
v listinnej forme alebo v elektronickej forme na adresu: prednosta@vrbove.sk
16.11.2015
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12.11.2015, rozhodnutím
č. 307/2015 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil termín ich konania na sobotu 5. marca 2016.
viac informácií